Tư thế quan hệ vợ chồng 69 – 69

0
263

Tư thế làm tình 69 (tạm dịch 69)

Description

The 69 Position is considered one of the best oral intercourse positions as it allows both partners to stimulate each other at the same time. Since the smaller partner may not enjoy having a substantially larger partner on top, in the standard form of 69, as in the animation above, the male is below. The inverse is true of the inverted 69…

Lên đỉnh với tư thế làm tình 69

Tạm dịch bằng … Google:

Vị trí Giới tính 69 được coi là một trong những vị trí giao hợp miệng tốt nhất vì nó cho phép cả hai đối tác kích thích lẫn nhau cùng một lúc. Vì đối tác nhỏ hơn có thể không thích có một đối tác lớn hơn đáng kể ở trên, ở dạng tiêu chuẩn 69, như trong hình ảnh động ở trên, dưới đây. Nghịch đảo là đúng của 69 đảo ngược …

Xem các tư thế làm tình 69 khác::

[post_list_box series=”4795″]


Xem thêm trong cùng series 69:

  • Tư thế quan hệ vợ chồng Sitting 69 – Ngồi 69
  • Tư thế 69 – 69
  • Tư thế quan hệ vợ chồng Inverted 69 – Inverted 69
  • Tư thế quan hệ vợ chồng Kneeling 69 – Quỳ 69
  • Tư thế quan hệ vợ chồng Golden Gate – Golden Gate
  • Tư thế quan hệ vợ chồng Face Off – Đối mặt
  • Tư thế quan hệ vợ chồng Sideways 69 – Sideways 69
  • Tư thế quan hệ vợ chồng Standing 69 – Đứng 69