Căn duyên tiền định – Xem tuổi vợ chồng: Tuổi Kỷ Hợi

0
2730

Tuổi KỶ HỢI: Đại Kỵ Hiệp Hôn

Trai tuổi Kỷ Hợi đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây.

Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Kỷ Hợi.

 1. Chồng tuổi Kỷ Hợi vợ tuổi Quí Mẹo Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi, ở đời với nhau phạm Biệt Ly
 2. Chồng tuổi Kỷ Hợi vợ tuổi Mậu Thân Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi, ở đời với nhau phạm Tuyệt Mạng
 3. Chồng tuổi Kỷ Hợi vợ tuổ Kỷ Dậu Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi, ở đời với nhau phạm Biệt Ly
 4. Chồng tuổi Kỷ Hợi vợ tuổi Ất Mẹo Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi, ở đời với nhau phạm Biệt Ly
 5. Chồng tuổi Kỷ Hợi vợ tuổi Đinh Dậu Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi, ở đời với nhau phạm Biệt Ly
 6. Chồng tuổi Kỷ Hợi vợ tuổi Bính Thân Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi, ở đời với nhau phạm Tuyệt Mạng
 7. Chồng tuổi Kỷ Hợi vợ tuổi Tân Mẹo Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi, ở đời với nhau phạm Biệt Ly

Trai tuổi này kỵ cướI vợ năm 19, 25, 31, 37, 43, 49, 55 tuổi.

Gái tuổi này kỵ có chồng năm 19, 25, 31, 39, 43, 49, 55 tuổi.

Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn, luận việc hôn nhân không thành, còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng.

Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1, tháng 7 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý, đến ngày chót khó nên đôi.

Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Thìn mới nhằm căn duyên.

XIN LƯU Ý

Trai tuổi Bính Thân sanh tháng 4, 6, 3, 12,11 và tháng 5 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ.

Gái tuổi Bính Thân sanh tháng 5, 8, 4 và tháng 7 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng.

Còn sanh nhằm tháng 6 và tháng 9 số khắc con, khó sanh và khó nuôi.


Tuổi KỶ HỢI: Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng

Chồng tuổi KỶ HỢI vợ tuổi KỶ HỢI (Chồng vợ đồng một tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng thân thể, hoặc có quyền chức, ăn nói cầu lo đều thông suốt, hào tài phát đạt, hào con rất ít, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự.

Tánh người vợ hay lo tính, miệng hay rầy nói, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, ý tình vợ chồng lời tiếng ít đặng hòa hạp, chung ở với nhau nên hòa thuận, làm ăn sẽ đặng nên.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, v ề lời tiếng kh á kiên nhẫn, v ề hào con thiểu phước.

Chồng tuổi KỶ HỢI vợ tuổi CANH TÝ (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có chức phận và nhiều thân thế, quí nhơn hay tương trợ, gặp khó hóa dễ, hào tài bản thân, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà đều đủ.

Tánh người vợ chân hay đi, tánh nóng nảy, lòng hay lo tính, khó tánh, bản thân hay có bệnh, ý tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp, chung sống với nhau đồng lo làm ăn cũng đặng nên nhà.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, nên thương lẫn nhau làm ăn tốt.

Chồng tuổi KỶ HỢI vợ tuổi TÂN SỬU (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng thường gặp cảnh thiếu nghèo, làm ăn mới không đặng khá, làm có tiền hay xảy điều hao tốn, hào tài đủ dùng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà khiếm dụng.

Tánh người vợ lanh lẹ, hay giao thiệp, hay đi nhiều, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ở với nhau vợ chồng cũng đặng hòa hạp, nên kiên cố và bền chí làm ăn ngày hậu đặng ấm no

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, về hào tài hay luân chuyển.

Chồng tuổi KỶ HỢI vợ tuổi NHÂM DẦN (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng giàu hoặc đặng khá, nhưng phải có đôi phen thành bại, rồi sau mới dễ làm ăn, hào tài trung bình, hào con rất ít, vật dụng trong nhà thường dùng.

Tánh người vợ chân hay đi nhiều, ăn nói lanh lẹ, bản thân có tiểu t ật, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, tánh tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp, chung sống với nhau lo làm ăn tốt

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, lâu sau làm ăn mới đặng tốt.

Chồng tuổi KỶ HỢI vợ tuổi GIÁP THÌN (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính đều thông suốt, làm ăn việc chi cũng gặp người tương trợ, mỗi việc thủ thường, hào tài ấm no, hào con trung bình, vật dụng trong nhà thường dùng.

Tánh người vợ hay rầu lo, ít vui vẻ, hay có bệnh nhỏ, số khó giữ tiền tài, ý tình vợ chồng không đặng hòa hạp, cho lắm, chung sống với nhau đồng lo làm ăn đặng nên.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, khá kiên cố làm ăn đặng , nên thương lẫn với nhau.

Chồng tuổi KỶ HỢI vợ tuổi ẤT TỴ (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng nhiều người mến thương, lo tính đều dễ dàng, vợ chồng đều riêng lo, hào tài tương vượng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ.

Tánh người vợ lòng hay lo tính, miệng hay rầy nói, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, ở với nhau vợ chồng hay xung khắc, khá nhẫn nại làm ăn sẽ đặng lập nên sự nghiệp.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, về tâm ý bất hòa, nên kiên nhẫn làm ăn mới tốt.

Chồng tuổi KỶ HỢI vợ tuổi BÍNH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng làm ăn mới đặng thông suốt, đặng có chút ít chức phận dễ làm ăn, hào tài trung bình, hào con rất ít, sanh con đầu là gái hạp, vật dụng trong nhà thường dùng.

Tánh người vợ hay rầu lo, ít vui vẻ, tánh lạt lòng, hay có bệnh nhỏ, tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp, vợ chồng với nhau chung lo làm ăn cũng đặng nên cảnh ấm no.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, v ề hào con thiểu phước.

Chồng tuổi KỶ HỢI vợ tuổi ĐINH MÙI (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt, phải chịu cảnh thiếu nghèo, làm có tiền hay xảy điều tản hao, hào tài đủ no, hào con trung bình, vật dụng trong nhà khiếm dụng.

Tánh người vợ tánh sáng, lanh lẹ, hay giao thiệp, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp, chung ở với nhau kiên cố và cần năng việc làm ăn mới đặng.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên bền chí và chung lo.


ĐOÁN PHỤ THÊM

Chồng tuổi KỶ HỢI vợ tuổi CANH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài ấm no, hào con trung bình Tánh người vợ tánh sáng, lanh lẹ, hay giao thiệp, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ở với nhau vợ chồng hòa thuận, chung sống đặng cảnh ấm no an vui.

Chồng tuổi KỶ HỢI vợ tuổi TÂN HỢI (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con rất ít.

Tánh người vợ thông minh, vui vẻ, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, tánh tình chồng vợ hòa thuận, việc làm ăn lập nên sự nghiệp.

Chồng tuổi KỶ HỢI vợ tuổi NHÂM TÝ (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con thiểu số.

Tánh người vợ vui vẻ, có duyên, hay giao thiệp, có số tạo giữ tiền tài, ở với nhau vợ chồng lời tiếng ít hòa hạp, việc làm ăn đặng lập nên.

Chồng tuổi KỶ HỢI vợ tuổi QUÍ SỬU (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con trung bình.

Tánh người vợ hay lo tính, có duyên, vui vẻ, hay có tiểu bệnh, có tay tạo giữ tiền tài, vợ chồng hòa thuận, nên kiên cố làm ăn mới đặng.

Chồng tuổi KỶ HỢI vợ tuổi GIÁP DẦN (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài ấm no, hào con rất ít.

Tánh người vợ ít vui vẻ, hay lo tính, hay giao thiệp, tánh thông minh, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, chung lo làm ăn ngày hậu đặng nên nhà.

Chồng tuổi KỶ HỢI vợ tuổi BÍNH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài bình thường, hào con thiểu số.

Tánh người vợ hay đi nhi ều, tánh sáng, hay bôn ba, lo tính, bản thân có tiểu bệnh, tánh tình chồng vợ hòa thuận, việc làm ăn đặng cảnh ấm no.

Chồng tuổi KỶ HỢI vợ tuổi ĐINH TỴ (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài phát đạt, hào con rất ít.

Tánh người vợ thông minh, vui vẻ, hay lo tính, có số tạo tiền tài, ở với nhau vợ chồng hay xung khắc, khá nhẫn nại làm ăn nên nhà.

Chồng tuổi KỶ HỢI vợ tuổi MẬU TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng, lo tính việc chi cũng dễ, ăn nói thường có quí nhơn tương trợ, hào tài bình thường, hào con trung bình, vật dụng trong nhà thường dùng.

Tánh người vợ hay rầu lo, ít đặng vui vẻ, tánh lạt lòng, bản thân hay có bệnh, lời nói hay thắc mắc, tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp, chung sống với nhau đồng một lòng làm ăn sẽ đặng ấm no.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, không chi đáng kỵ.


ĐOÁN PHỤ THÊM

Chồng tuổi KỶ HỢI vợ tuổi ẤT MÙI (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài ấm no, hào con trung bình.

Tánh người vợ vui vẻ, hay lo tính, bản thân hay có bệnh nhỏ, có số tạo giữ tiền tài, ý tình vợ chồng hòa hạp, chung ở đồng lo ngày hậu đặng nên.

Chồng tuổi KỶ HỢI vợ tuổi GIÁP NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài trung bình, hào con thiểu số.

Tánh người vợ chân hay đi nhiều, bôn ba, tánh sáng, lanh lẹ, lời nói hay thắc mắc, ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp, kiên nhẫn làm ăn tốt.

Chồng tuổi KỶ HỢI vợ tuổi QUÍ TỴ (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con rất ít Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, có duyên, hay giao thiệp, có tiểu bệnh, ý tình vợ chồng hay xung khắc, khá nhẫn nại nên nhà.

Chồng tuổi KỶ HỢI vợ tuổi NHÂM THÌN (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài đủ dùng, hào con thiểu số.

Tánh người vợ hay giao thiệp, tánh sáng, lanh lẹ, làm có tài cũng hay hao phá tài , tánh tình chồng vợ ít đặng hạp ý, việc làm ăn đặng ấm no.


Xem thêm các Tuổi Hợi khác:

[post_list_box series=”1046″]

Xem các phần khác trong cùng series Bói tuổi vợ chồng: Tuổi Hợi:

 • Căn duyên tiền định – Xem tuổi vợ chồng: Tuổi Kỷ Hợi
 • Căn duyên tiền định – Xem tuổi vợ chồng: Tuổi Ất Hợi
 • Căn duyên tiền định – Xem tuổi vợ chồng: Tuổi Quý Hợi
 • Căn duyên tiền định – Xem tuổi vợ chồng: Tuổi Tân Hợi
 • Căn duyên tiền định – Xem tuổi vợ chồng: Tuổi Đinh Hợi
 • Gửi phản hồi