Căn duyên tiền định – Xem tuổi vợ chồng: Tuổi Tân Hợi

0
6112

Tuổi TÂN HỢI: Đại Kỵ Hiệp Hôn

Trai tuổi Tân Hợi đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây.

Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Tân Hợi.

 1. Chồng tuổi Tân Hợi vợ tuổi Quí Sửu Chồng vợ đồng 2 tuổi, ở đời với nhau phạm Biệt Ly
 2. Chồng tuổi Tân Hợi vợ tuổi Kỷ Mùi Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi, ở đời với nhau phạm Biệt Ly
 3. Chồng tuổi Tân Hợi vợ tuổi Canh Thân Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi, ở đời với nhau phạm Biệt Ly
 4. Chồng tuổi Tân Hợi vợ tuổi Ất S ửu Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi, ở đời với nhau phạm Biệt Ly
 5. Chồng tuổi Tân Hợi vợ tuổi Mậu Thân Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi, ở đời với nhau phạm Tuyệt Mạng
 6. Chồng tuổi Tân Hợi vợ tuổi Đinh Mùi Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi, ở đời với nhau phạm Biệt Ly

Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 21, 25, 27, 33, 37, 39, 45 tuổi.

Gái tuổi này kỵ có chồng năm 17, 19, 23, 29, 31, 35, 41 tuổi.

Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn, luận việc hôn nhân không thành, còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng.

Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1, tháng 7 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý, đến ngày chót khó nên đôi.

Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Thìn mới nhằm căn duyên.

XIN LƯU Ý

Trai tuổi Tân Hợi sanh tháng 1, 9, 7, 10, 5 và tháng 6 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ.

Gái tuổi Tân Hợi sanh tháng 10, 7, 1 và tháng 6 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng.

Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 12 số khắc con, khó sanh và khó nuôi.


Tuổi TÂN HỢI: Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng

Chồng tuổi TÂN HỢI vợ tuổi TÂN HỢI (Chồng vợ đồng một tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng làm ăn phát đạt, lo tính sáng suốt, mỗi việc đều thuận ý, hào tài thịnh vượng, hào con rất ít, vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng.

Tánh người vợ thông minh, vui vẻ, hay lo tính, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, tánh tình chồng vợ hòa hạp, ở với nhau đồng lo tính sẽ nên sự nghiệp.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ

Chồng tuổi TÂN HỢI vợ tuổi NHÂM TÝ (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng lo tính trong ngoài đều thuận ý, ăn nóii việc chi cũng dễ, hào tài thịnh vượng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang.

Tánh người vợ vui vẻ, có duyên, hay giao thiệp có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, ý tình vợ chồng hòa hạp, chung sống với nhau làm ăn mới đặng nên nhà.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, hưởng đặng hạnh phúc ấm êm.

Chồng tuổi TÂN HỢI vợ tuổi GIÁP DẦN (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn bình thường, lo tính có quí nhơn giúp đở, hào tài trung bình, hào con thiểu số, vật dụng trong nhà đủ dùng.

Tánh người vợ ít đặng vui vẻ, lòng hay lo tính, tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp, chung ở với nhau nên thương lẫn làm ăn cũng đặng ấm no.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, nên chung lo hòa hạp làm ăn mới tốt.

Chồng tuổi TÂN HỢI vợ tuổi ẤT MẸO (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển có quí nhơn giúp đở hoặc có quyền chức chút ít, lo tính đặng thông suốt, hào tài trung bình, hào con rất ít, hoặc có con nuôi, vật dụng trong nhà thường dùng.

Tánh người vợ hòa thuận, hay yêu chuộng người, bản thân hay có tiểu bệnh, ý tình vợ chồng hòa hạp ở với nhau đặng hưởng cảnh ấm no.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ.

Chồng tuổi TÂN HỢI vợ tuổi BÍNH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện phải gặp cảnh thiếu nghèo buổi đầu, rồi sau cũng đặng ấm no, hào tài bình thường, vật dụng trong nhà đủ dùng.

Tánh người vợ chân hay đi nhiều, tánh sáng hay bôn ba lo tính, trong mình có tiểu tật, tánh tình chồng vợ hòa thuận, chung sống với nhau cần năng chung lo cũng dặng cảnh ấm no.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau buổi đầu không đặng tốt, đến sau đặng ấm no.

Chồng tuổi TÂN HỢI vợ tuổi ĐINH TỴ (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý làm ăn phát đạt, lo tính đều thông suốt, hào tài tương vượng, hào con thiểu số, vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ.

Tánh người vợ thông minh, vui vẻ, lòng hay lo tính, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, tánh tình chồng vợ hay xung khắc, chung ở với nhau khá nhẫn nại mến thương làm ăn rất tốt.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau tốt về hào con, còn lời tiếng thiếu sự hòa thuận.

Chồng tuổi TÂN HỢI vợ tuổi MẬU NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu hoặc, còn thiểu phước thì đặng khá, lo tính sáng suốt, hào tài phát đạt hào con đa số, vật dụng trong nhà sắp đặt trang ho àng.

Tánh người vợ lanh lẹ, vui vẻ, có duyên, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, lời nói hay thắc mắc, ý tình vợ chồng hòa hạp, chung sống với nhau lập nên sự nghiệp.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, hưởng cảnh vui vẻ ấm êm.


ĐOÁN PHỤ THÊ

Chồng tuổi TÂN HỢI vợ tuổi TÂN DẬU (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài ấm no, hào con thiểu số, sanh con đầu là gái hạp.

Tánh người vợ hi ền, ít n ói, hay hòa hạp với nhau, hay có tiểu bệnh, ở với nhau ý tình vợ chồng hòa thuận, việc làm ăn đặng ấm no.

Chồng tuổi TÂN HỢI vợ tuổi NHÂM TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con trung bình.

Tánh người vợ thông minh, lanh lẹ hay giao thiệp, lời n ói ít thua ai, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, tánh tình chồng vợ ít hòa hạp, khá kiên cố làm ăn đặng.

Chồng tuổi TÂN HỢI vợ tuổi QUÍ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài th ạnh v ư ợng, hào con trung bình.

Tánh người vợ hi ền, t ề ch ỉnh v à thông minh, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ở với nhau t âm ý hòa hạp, việc làm ăn cũng đặng nên.

Chồng tuổi TÂN HỢI vợ tuổi GIÁP TÝ (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài phát đạt, hào con rất ít.

Tánh người vợ khôn ngoan, tánh sáng, hay lo tính, hay giao thiệp, tánh tình chồng vợ hòa hạp, ở với nhau làm ăn sẽ đặng nên nh à.

Chồng tuổi TÂN HỢI vợ tuổi BÍNH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài đủ dùng, hào con thiểu số.

Tánh người vợ chân hay đi, tánh cộc, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ý tình vợ chồng ít hòa hạp, nên kiên nhẫn làm ăn đặng ấm no.

Chồng tuổi TÂN HỢI vợ tuổi ĐINH MẸO (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con trung bình.

Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, hay giao thiệp, có số tạo giữ tiền tài, ở với nhau có phần hòa hạp, việc làm ăn đặng nên sự nghiệp.

Chồng tuổi TÂN HỢI vợ tuổi MẬU THÌN (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ no, hào con đông đủ.

Tánh người vợ can đảm, tánh cộc, chân hay đi nhiều, làm có tiền hay khiến điều hao tốn, ở với nhau ý tình vợ chồng hòa hạp, nên kiên cố sẽ ấm no.

Chồng tuổi TÂN HỢI vợ tuổi KỶ TỴ (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con thiểu số.

Tánh người vợ thông minh, hiền hòa, kỹ lưỡng có tiểu tật, tánh tình chồng vợ hay xung khắc, ở với nhau khá nhẫn nại làm ăn mới tốt.

Chồng tuổi TÂN HỢI vợ tuổi CANH TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt, lo tính ít đặng thông suốt, sự sống bình thường, hào tài ấm no, hào con trung bình, vật dụng trong nhà thường dùng.

Tánh người vợ tánh sáng, hay lo tính, chân hay đi nhiều, bản thân có tiểu tật, ý tình vợ chồng hòa hạp, ở với nhau kiên cố làm ăn đặng.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau buổi đầu không tốt, ngày hậu đặng trung bình.

Chồng tuổi TÂN HỢI vợ tuổi KỶ DẬU (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng lo tính thông suốt, quí nhơn giúp đở trong ngoài đều thu ận ý, hào tài phát đạt, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang.

Tánh người vợ tánh sáng, có duyên, vui vẻ, lòng hay lo tính, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, tánh tình chồng vợ hòa hạp, chung sống với nhau lập nên sự nghiệp.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, hưởng cảnh vui vẻ ấm êm.


ĐOÁN PHỤ THÊM

Chồng tuổi TÂN HỢI vợ tuổi BÍNH NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con rất ít.

Tánh người vợ hay rầu lo, ít vui vẻ, tánh lạt lòng, hay có bệnh nhỏ, ở với nhau ý tình vợ chồng hòa thuận, làm ăn đặng lập nên.

Chồng tuổi TÂN HỢI vợ tuổi ẤT TỴ (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài phát đạt, hào con trung bình.

Tánh người vợ hay lo tính, miệng hay rầy nói, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, ở với nhau lời nói hay xung khắc, nên nhẫn nại làm ăn tốt.

Chồng tuổi TÂN HỢI vợ tuổi GIÁP THÌN (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con bình thường.

Tánh người vợ hay rầu lo, ít vui vẻ, hay có bệnh nhỏ, số khó giữ tiền tài, tánh tình chồng vợ hòa hạp, chung sống cần năng làm ăn đặng.

Chồng tuổi TÂN HỢI vợ tuổi QUÍ MẸO (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài phát đạt, hào con rất ít.

Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, lòng hay lo tính, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, ở với nhau tánh ý hòa hạp, việc làm ăn sẽ đặng lập nên.


Xem thêm các Tuổi Hợi khác:

[post_list_box series=”1046″]


Xem các phần khác trong cùng series Bói tuổi vợ chồng: Tuổi Hợi:

 • Căn duyên tiền định – Xem tuổi vợ chồng: Tuổi Kỷ Hợi
 • Căn duyên tiền định – Xem tuổi vợ chồng: Tuổi Ất Hợi
 • Căn duyên tiền định – Xem tuổi vợ chồng: Tuổi Quý Hợi
 • Căn duyên tiền định – Xem tuổi vợ chồng: Tuổi Tân Hợi
 • Căn duyên tiền định – Xem tuổi vợ chồng: Tuổi Đinh Hợi
 • Gửi phản hồi