Căn duyên tiền định – Xem tuổi vợ chồng: Tuổi Mậu Tuất

0
1409

Tuổi : Đại Kỵ Hiệp Hôn

Trai tuổi Mậu Tuất đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây.

Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Mậu Tuất.

  1. Chồng tuổi Mậu Tuất tuổi Tân Sửu Chồng lớn hơn 3 tuổi ở đời với nhau phạm Tuyệt Mạng
  2. Chồng tuổi Mậu Tuất vợ tuổi Quí Sửu Vợ lớn hơn chồng 15 tuổi ở đời với nhau phạm Tuyệt Mạng

Trai tuổi này kỵ cướI vợ năm 20, 26, 32, 38, 44, 40, 56 tuổi.

Gái tuổi này kỵ có chồng năm 16, 18, 24, 28, 30, 36, 40 tuổi.

Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn, luận việc hôn nhân không thành, còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng.

Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4, tháng 10 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý, đến ngày chót khó nên đôi.

Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Tỵ mới nhằm căn duyên.

XIN LƯU Ý

Trai tuổi Mậu Tuất sanh tháng 2, 6, 3, 7, 5, 11 và tháng 7 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ.

Gái tuổi Mậu Tuất sanh tháng 5, 8, 4 và tháng 7 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng.

Còn sanh nhằm tháng 6 và tháng 9 số khắc , khó sanh và khó nuôi.


Tuổi MẬU TUẤT: Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng

Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi MẬU TUẤT (Chồng vợ đồng một tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp tuổi này ở đời với nhau không đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng thông suốt, ăn nói hay cầu lo việc chi cũng dễ, đặng có chút ít chức phận để làm ăn, hào tài đủ dùng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà khiếm dụng.

Tánh người vợ hay rầu lo tính, ít đặng vui vẻ, tánh lạt lòng bản thân hay có bệnh, lời nói hay thắc mắc, tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp, chung ở với nhau nên thương lẫn làm đặng.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, chung lo làm ăn đặngh hưởng ấm no.

Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi KỶ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá, hoặc có quyền chức thêm tốt, mỗi việc đều thủ binh, hào tài ấm no, hào con thiểu số, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự.

Tánh người vợ hay lo tính, miệng hay rầy nói, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, ý tình vợ chồng lời tiếng ít đặng hòa hạp, chung ở với nhau khá nhẫn nại làm ăn sẽ đặng nên.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, về lời tiếng bất hòa, kiên nhẫn làm ăn tốt.

Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi CANH TÝ (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính đặng thông suốt, việc làm ăn thường gặp người tương trợ, gặp khó hóa dễ, hào tài bình thường, hào con đa số, vật dụng trong nhà thường dùng.

Tánh người vợ hay đi, tánh nóng nảy, lòng hay lo tính, bản thân hay có bệnh nhỏ, ở với nhau vợ chồng cũng đặng hòa hạp, việc làm ăn đồng lo cũng đặng ấm no trung bình.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, không chi đáng kỵ

Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi NHÂM DẦN (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt, phải chịu cảnh thiếu nghèo, khó tạo nên của tiền, hào tài đủ no, hào con trung bình, vật dụng trong nhà khiếm dụng.

Tánh người vợ chân hay đi nhiều, ăn nói lanh lẹ, bản thân có tiểu tật, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, tánh tình chồng vợ hòa hạp, chung ở với nhau kiên cố làm ăn mới đặng ấm no.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, khá bền chí và cần năng.

Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi QUÍ MẸO (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý hưởng giàu hoặc đặng khá, nhưng buổi đầu làm ăn chưa đặng tốt, đến sau dễ làm nên, hào tài bình thường, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang.

Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, lòng hay lo tính, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, ý tình vợ chồng hòa hạp, với nhau làm ăn sẽ đặng nên nhà.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ.

Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi GIÁP THÌN (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng, lo tính đều thông suốt, vợ chồng đều riêng lo, thường gặp người tương trợ, hào tài đủ dùng, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà khiếm dụng.

Tánh người vợ hay rầu lo, ít vui vẻ, hay có bệnh nhỏ, ở với nhau vợ chồng hay xung khắc, khá nhẫn nại và chung lo việc làm ăn mới đặng.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, về ý tình bất hòa nên kiên nhẫn.

Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi ẤT TỴ (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá, ăn nói việc chi cũng dễ, lo tính đều thông suốt, vợ chồng đều riêng lo, hào tài trung bình, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà thường dùng.

Tánh người vợ lòng hay lo tính, miệng hay rầy nói, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, ý tình vợ chồng lời tiếng ít đặng hòa hạp, chung sống với nhau đồng lo làm ăn mới đặng nên nhà.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, về lời tiếng nên kiên nhẫn làm ăn tốt.

Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi BÍNH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng thông suốt, cầu lo việc chi cũng có quí nhơn giúp đở, mỗi việc đều thủ binh, hào tài đủ dùng, hào con trung bình, sanh con đầu là gái hạp, vật dụng trong nhà khiếm dụng.

Tánh người vợ hay rầu lo, ít vui vẻ, tánh lạt lòng, hay có bệnh nhỏ, ý tình vợ chồng cũng đặng hòa hạp, ở với nhau chung lo làm ăn cũng đặng cảnh ấm no tầm thường

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, có chí kiên cố làm ăn đặng.

Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi ĐINH MÙI (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có th ân th ế, quí nhơn , đặng có chức phận làm ăn th êm t ốt, gặp việc khó hóa dễ, hào tài đủ dùng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà khiếm dụng.

Tánh người vợ tánh sáng, lanh lẹ, hay giao thiệp, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ở với nhau vợ chồng cũng có phần hòa hạp, nên kiên cố và cần năng việc làm ăn mới đặng hưởng tốt.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, về hào tài hay luân chuyển.


ĐOÁN PHỤ THÊM

Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi MẬU THÂN (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ no, hào con thiểu số.

Tánh người vợ thông minh, hay giao thiệp, ưa kinh sách, bản thân hay có tiểu tật, tánh tình chồng vợ hòa hạp, chung sống cần năng mới ấm no.

Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi KỶ DẬU (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con trung bình.

Tánh người vợ tánh sáng, có duyên, vui vẻ, lòng hay lo tính, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, ở với nhau vợ chồng hòa thuận, việc làm ăn đặng nên nhà.

Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi CANH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài ấm no, hào con đông đủ.

Tánh người vợ tánh sáng, hay lo tính, chân hay đi nhi ều, bản thân có tiểu tật, ý tình vợ chồng hòa hạp, việc làm ăn đặng ấm no.

Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi TÂN HỢI (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con trung bình.

Tánh người vợ thông minh, vui vẻ, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, ở với nhau vợ chồng hòa thuận, chung sống chung lo sẽ tạo nên.

Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi NHÂM TÝ (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài đủ dùng, hào con trung bình.

Tánh người vợ vui vẻ, có duyên, hay giao thiệp, có số tạo giữ tiền tài, ý tình vợ chồng lời tiếng ít đặng hòa hạp, kiên nhẫn làm ăn đặng nên nhà.

Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi GIÁP DẦN (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ no qua ng ày, hào con trung bình.

 Tánh người vợ ít vui vẻ, hay lo tính, hay giao thiệp, tánh thông minh, ở với nhau vợ chồng hòa thuận, khá cần năng mới đặng ấm no.

Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi ẤT MẸO (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài bình thường , hào con thiểu số.

Tánh người vợ hay hòa thuận, hay yêu chuộng người, hay có tiểu bệnh, tánh tình chồng vợ hòa hạp, việc làm ăn cũng đặng lập nên.

Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi BÍNH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi)

 Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài ấm no, hào con trung bình.

Tánh người vợ hay đi nhiều, tánh sáng, hay bôn ba, lo tính, trong mình có tiểu tật, ý tình vợ chồng hay xung khắc, khá kiên nhẫn làm ăn mới đặng.

Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi ĐINH DẬU (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng giàu hoặc đặng khá, nhưng buổi đầu làm ăn chưa đặng phát đạt, lâu sau mới dễ làm ăn, hào tài ấm no, hào con thiểu số v à có số nuôi con nuôi, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự.

Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, lòng hay lo tính, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổii, ý tình vợ chồng cũng đặng hòa hạp, chung sống với nhau chung lo làm ăn mới đặng lập nên.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ.

Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi BÍNH THÂN (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian, làm ăn không đặng phát đạt, qua hạn làm ăn đặngh ấm no, hào tài đủ dùng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà thường dùng.

Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, lòng hay lo tính, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, ý tình vợ chồng cũng đặng hòa hạp, chung ở với nhau nên kiên cố làm ăn ngày hậu đặng nên ấm no trung bình.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, khá chung lo lâu sau làm ăn đặng.

Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi ẤT MÙI (Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá, nhiều người mến thương, hoặc có chút ít chức phận thêm tốt, ăn nói cầu lo việc chi cũng dễ, hào tài đủ dùng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự.

Tánh người vợ vui vẻ, lòng hay lo tính, bản thân hay có bệnh nhỏ, có số tạo giữ tiền tài, ở với nhau vợ chồng cũng đặng hòa hạp, việc làm ăn chung lo cũng đặng nên nhà.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ.


ĐOÁN PHỤ THÊM

Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi GIÁP NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài đủ dùng, hào con trung bình.

Tánh người vợ hay đi nhiều, bôn ba, tánh sáng, lanh lẹ, lời nói hay thắc mắc, ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp, nên thương lẫn làm ăn đặng ấm no.

Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi QUÍ TỴ (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài trung bình, hào con trung bình, Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, có duyên, hay giao thiệp, hay có tiểu bệnh, ý tình vợ chồng hòa thuận, chung sống làm ăn sẽ đặng nên nhà.

Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi NHÂM THÌN (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài đủ dùng, hào con trung bình.

Tánh người vợ hay giao thiệp, tánh sáng, lanh lẹ, tay làm có tài cũng hay hao phá tài , ý tình vợ chồng hay xung khắc, khá nhẫn nại làm ăn mới đặng.

Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi TÂN MẸO (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con đa số.

Tánh người vợ vui vẻ, có duyên, ăn nói lanh lẹ, có số tạo giữ tiền tài, ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp, khá thương lẫn việc làm ăn đặng nên sự nghiệp.

Chồng tuổi MẬU TUẤT vợ tuổi CANH DẦN (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ no, hào con đông đủ.

Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài, miệng hay rầy nói, ý tình vợ chồng lời tiếng ít hòa hạp, nên nhẫn nại làm ăn đặng ấm no.


Chọn xem các tuổi khác, bấm vào đây

Xem thêm các khác:

[post_list_box series=”5152″]


Xem các phần khác trong cùng series Bói tuổi vợ chồng: Tuổi Tuất:

  • Căn duyên tiền định – Xem tuổi vợ chồng: Tuổi Giáp Tuất
  • – Xem tuổi vợ chồng: Tuổi Mậu Tuất
  • Căn duyên tiền định – Xem tuổi vợ chồng: Tuổi Bính Tuất
  • Căn duyên tiền định – Xem tuổi vợ chồng: Tuổi Nhâm Tuất
  • Căn duyên tiền định – Xem tuổi vợ chồng: Tuổi Canh Tuất
  • Gửi phản hồi