Căn duyên tiền định – Xem tuổi vợ chồng: Tuổi Kỷ Dậu

0
9164

Tuổi KỶ DẬU: Đại Kỵ Hiệp Hôn

Trai tuổi Kỷ Dậu đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây.

Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Kỷ Dậu.

 1. Chồng tuổi Kỷ Dậu vợ tuổi Kỷ Dậu Chồng vợ đồng 1 tuổi, ở đời với nhau phạm Biệt Ly
 2. Chồng tuổi Kỷ Dậu vợ tuổi Ất Mẹo Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi, ở đời với nhau phạm Biệt Ly
 3. Chồng tuổi Kỷ Dậu vợ tuổi Mậu Ngọ Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi, ở đời với nhau phạm Tuyệt Mạng
 4. Chồng tuổi Kỷ Dậu vợ tuổi Tân Dậu Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi, ở đời với nhau phạm Biệt Ly
 5. Chồng tuổi Kỷ Dậu vợ tuổi Đinh Mẹo Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi, ở đời với nhau phạm Biệt Ly
 6. Chồng tuổi Kỷ Dậu vợ tuổi Bính Ngọ Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi, ở đời với nhau phạm Tuyệt Mạng
 7. Chồng tuổi Kỷ Dậu vợ tuổi Quí Dậu Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi, ở đời với nhau phạm Biệt Ly

Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 18, 20, 26, 30, 32, 38, 42 tuổi.

Gái tuổi này kỵ có chồng năm 17, 18, 24, 29, 30, 36, 41 tuổi.

Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn, luận việc hôn nhân không thành, còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng.

Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4, tháng 10 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý, đến ngày chót khó nên đôi.

Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Ngọ mới nhằm căn duyên.

XIN LƯU Ý

Trai tuổi Kỷ Dậu sanh tháng 9, 1, 4, 2, 8 và tháng 3 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ.

Gái tuổi Kỷ Dậu sanh tháng 5, 2, 1 và tháng 4 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng.

Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 6 số khắc con, khó sanh và khó nuôi.


Tuổi KỶ DẬU: Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng

Chồng tuổi KỶ DẬU vợ tuổi CANH TUẤT (Chồng vợ đồng một tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính mọi việc đặng thông suốt, làm ăn thường gặp người tương trợ, hào tài thạnh vượng, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà đủ dùng.

Tánh người vợ tánh sáng, hay lo tính, chân hay đi nhiều, bản thân có tiểu tật, tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp, chung ở với nhau làm ăn mới đặng nên sự nghiệp.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, đặng hưởng phúc và bình an.

Chồng tuổi KỶ DẬU vợ tuổi TÂN HỢI (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có thân thế và danh giá với đời, ăn nói dễ dàng, trong ngoài đều yên thuận, hào tài phát đạt, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ.

Tánh người vợ thông minh, vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, ý tình vợ chồng hòa hạp, chung sống với nhau làm ăn mới đặng nên sự nghiệp.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, đồng lo làm ăn rất tốt.

Chồng tuổi KỶ DẬU vợ tuổi NHÂM TÝ (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đ ặngg sang số, nhiều người mến thương, hoặc có chức phận thêm tốt, cầu lo đều thông suốt, hào tài tương vượng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang.

Tánh người vợ vui vẻ, có duyên, hay giao thiệp, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, ỡ với nhau vợ chồng lời tiếng ít đặng hòa hạp, n ên chung lo làm ăn đặng tốt.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ.

Chồng tuổi KỶ DẬU vợ tuổi QUÍ SỬU (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng khá, phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian, qua hạn sẽ dựng tạo nên, hào tài ấm no, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự.

Tánh người vợ lòng hay lo tính, có duyên, vui vẻ, bản thân hay có tiểu bệnh, có số tạo giữ tiền tài, tánh tình chồng vợ hòa hạp, chung sống với nhau kiên cố ngày hậu đặng lập nên.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, đến sau t o đặng nên nhà.

Chồng tuổi KỶ DẬU vợ tuổi GIÁP DẦN (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồngg hưởng giàu hoặc đặng khá, nhưng buổi đầu làm ăn chưa đặng phát đạt cho lắm, hào tài bình thường, hào con trung bình, vật dụng trong nhà thường dùng.

Tánh người vợ ít đặng vui vẻ, lòng hay lo tính, hào tài giao thiệp tình bạn, tánh thông minh, ý tình vợ chồng hòa hạp, chung ở với nhau thương lẫn làm ăn đặng.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, có chí kiên nhẫn và chung lo mới đặng trọn tốt.

Chồng tuổi KỶ DẬU vợ tuổi BÍNH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng, ăn nói hay cầu lo đều thông suốt, gặp khó hóa dễ, hào tài tương vượng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà thường dùng.

Tánh người vợ chân hay đi nhiều, hay bôn ba, lo tính trong mình có tiểu tật, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, việc làm ăn nên kiên cố và chung lo sẽ đặng hưởng ấm no và bình an.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, không chi đáng kỵ.

Chồng tuổi KỶ DẬU vợ tuổi ĐINH TỴ (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá và thân thế, nhiều người mến thương, trong ngoài đều yên thuận, hào tài phát đạt, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ.

Tánh người vợ thông minh, vui vẻ, lòng hay lo tính, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, tánh tình chồng vợ lời tiếng ít đặng hòa hạp, chung ở với nhau làm ăn mới đặng lập nên sự nghiệp

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, nên hòa hạp làm ăn rất tốt.


ĐOÁN PHỤ THÊM

Chồng tuổi KỶ DẬU vợ tuổi KỶ MÙI (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài trung bình, hào con đông đủ.

Tánh người vợ thông minh, hay lo tính, có duyên, vui vẻ, ăn nói việc chi cũng dễ, ý tình vợ chồng hòa thuận, ở với nhau đồng lo ngày hậu đặng nên nhà.

Chồng tuổi KỶ DẬU vợ tuổi CANH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng ốt, hào tài trung bình, hào con trung bình.

Tánh người vợ hay rầu lo, ít vui vẻ, bản thân có tiểu tật, tánh tình chồng vợ hòa hạp, có chí kiên cố làm ăn tốt.

Chồng tuổi KỶ DẬU vợ tuổi NHÂM TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài đủ dùng, hào con đông đủ.

Tánh người vợ thông minh, lanh lẹ, hay giao thiệp, ít thua ai, làm có tiền hay khiến điều hao tốn, ở với nhau vợ chồng ít hòa hạp nên kiên cố làm ăn đặng.

Chồng tuổi KỶ DẬU vợ tuổi QUÍ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con đông đủ.

 Tánh người vợ hiền, chỉnh tề, thông minh, làm có tài hay khiến điều hao tốn, tánh tình chồng vợ hòa thuận, chung sống kiên cố làm ăn tốt.

Chồng tuổi KỶ DẬU vợ tuổi GIÁP TÝ (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài trung bình, hào con thiểu số.

Tánh người vợ lanh lẹ, hay lo tính, hay giao thiệp, ít vui vẻ, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, chung lo làm ăn đặng cảnh ấm no.

Chồng tuổi KỶ DẬU vợ tuổi ẤT SỬU (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài bình thường, hào con trung bình.

Tánh người vợ hay rầy nói, hay có bệnh nhỏ, có số tạo tiền tài, ý tình vợ chồng lời tiếng ít đặng hòa hạp, khá thương lẫn ngày hậu làm nên.

Chồng tuổi KỶ DẬU vợ tuổi BÍNH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài ấm no, hào con thiểu số.

Tánh người vợ chân hay đi, hay giao thiệp, tánh cộc, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, tánh tình chồng vợ hòa thuận, nên kiên cố làm ăn đặng tốt.

Chồng tuổi KỶ DẬU vợ tuổi MẬU THÂN (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng có phước hưởng giàu còn thiểu phước thì đặng khá, buổi đầu làm ăn trung bình, đến sau đặng tốt, hào tài trung bình, hào con thiểu số, vật dụng trong nhà đủ dùng.

Tánh người vợ thông minh, hay giao thiệp, ưa kinh sách, bản thân hay có tiểu bệnh tật, tánh tình chồng vợ hòa hạp, chung sống với nhau chung lo làm ăn mới đặng nên nhà.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ.

Chồng tuổi KỶ DẬU vợ tuổi MẬU THÂN (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, vợ chồng đều riêng lo, hào tài đủ dùng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà khiếm dụng.

Tánh người vợ tánh sáng, lanh lẹ, hay giao thiệp, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp, nên đồng một lòng kiên cố làm ăn đặng hưởng sự ấm no.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, về hào tài hay luân chuyển.

Chồng tuổi KỶ DẬU vợ tuổi GIÁPTHÌN (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài đủ dùng, hào con đông đủ.

Tánh người vợ hay rầu lo, ít vui vẻ, có tiểu bệnh, có số tạo giữ tiền tài, tánh tình chồng vợ hòa hạp, việc làm ăn chung lo đặng cảnh ấm no.

Chồng tuổi KỶ DẬU vợ tuổi NHÂM DẦN (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài ấm no, hào con trung bình.

Tánh người vợ hay đi nhiều, ăn nói lanh lẹ, có tiểu tật, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ý tình vợ chồng hòa hạp, việc làm ăn đặng nên nhà.

Chồng tuổi KỶ DẬU vợ tuổi TÂN SỬU (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con đông đủ.

Tánh người vợ lanh lẹ, hay giao thiệp, hay đi nhiều, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, tánh tình chồng vợ ít đặng hạp ý, khá kiên cố làm ăn nên.


Chọn xem các tuổi khác, bấm vào đây

Xem thêm các Tuổi Dậu khác:

[post_list_box series=”5151″]


Xem các phần khác trong cùng series Bói tuổi vợ chồng: Tuổi Dậu:

 • Căn duyên tiền định – Xem tuổi vợ chồng: Tuổi Tân Dậu
 • Căn duyên tiền định – Xem tuổi vợ chồng: Tuổi Kỷ Dậu
 • Căn duyên tiền định – Xem tuổi vợ chồng: Tuổi Quý Dậu
 • Căn duyên tiền định – Xem tuổi vợ chồng: Tuổi Ất Dậu
 • Căn duyên tiền định – Xem tuổi vợ chồng: Tuổi Đinh Dậu
 • Gửi phản hồi