Căn duyên tiền định – Xem tuổi vợ chồng: Tuổi Đinh Dậu

0
1466

Tuổi ĐINH DẬU: Đại Kỵ Hiệp Hôn

Trai tuổi Đinh Dậu đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây.

Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Đinh Dậu.

  1. Chồng tuổi Đinh Dậu vợ tuổi Canh Tý Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi, ở đời với nhau phạm Biệt Ly
  2. Chồng tuổi Đinh Dậu vợ tuổi Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi, ở đời với nhau phạm Biệt Ly và Tuyệt Mạng
  3. Chồng tuổi Đinh Dậu vợ tuổi Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi, ở đời với nhau phạm Biệt Ly
  4. Chồng tuổi Đinh Dậu vợ tuổi Giáp Ngọ Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi, ở đời với nhau phạm Biệt Ly và Tuyệt Mạng

Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 16, 18, 24, 28, 30, 36, 40 tuổi.

Gái tuổi này kỵ có chồng năm 19, 20, 26, 31, 32, 38, 43 tuổi.

Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn, luận việc hôn nhân không thành, còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng.

Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4, tháng 10 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý, đến ngày chót khó nên đôi.

Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Ngọ mới nhằm căn duyên.

XIN LƯU Ý

Trai tuổi Đinh Dậu sanh tháng 2, 6, 3, 7, 8, 10 và tháng 9 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ.

Gái tuổi Đinh Dậu sanh tháng 11, 7, 10 và tháng 8 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng.

Còn sanh nhằm tháng 12 và tháng 9 số khắc con, khó sanh và khó nuôi.


Tuổi ĐINH DẬU: Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng

Chồng tuổi ĐINH DẬU vợ tuổi ĐINH DẬU (Chồng vợ đồng một tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện làm không đặng khá, tạm sống cảnh thiếu nghèo một thời gian, qua hạn lập nên , hào tài tương vượng, hào con rất ít hoặc không con, có số nuôi con nuôi, vật dụng trong nhà đủ dùng.

Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, tánh sáng, có số tạo giữ tiền ngày , hay có tiểu bệnh, tánh tình chồng vợ lời tiếng ít hạp, ở với nhau ngày hậu làm ăn tốt.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên bền chí đến sau đặng nên, về hào con thiểu phước.

Chồng tuổi ĐINH DẬU vợ tuổi MẬU TUẤT (Chồng lơn hơn vợ 1 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng giàu hoặc đặng khá, nhưng buổi đầu làm ăn chưa đặng tốt, đến sau đặng lập nên, hào tài ấm no, hào con thiểu số, vật dụng trong nhà thường dùng.

Tánh người vợ hay rầu lo, ít đặng vui vẻ, tánh lạt lòng, bản thân hay có bệnh, lời nói hay thắc mắc, ý tình vợ chồng có phần hòa hạp, với nhau nên thương lẫn làm ăn tốt.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, có chí chung lo đề làm ăn.

Chồng tuổi ĐINH DẬU vợ tuổi KỶ HỢI (Chồng lơn hơn vợ 2 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình,

gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng dễ dàng, lo tính đều thông suốt, trong ngoài sắp đặt đều yên thuận, hào tài thịnh vượng, hào con rất ít hoặc không có con, vật dụng trong nhà đềuđ ủ.

Tánh người vợ lòng hay lo tính, miệng hay rầy nói, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, ở với nhau vợ chồng lời tiếng ít đặng hòa hạp, nên nhẫn nại đồng lo làm ăn mới đặng nên nhà.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, về hào con thiểu phước.

Chồng tuổi ĐINH DẬU vợ tuổi TÂN SỬU (Chồng lơn hơn vợ 4 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng thông suốt, ăn nói hay cầu lo việc chi đều có quí nhơn giúp đở, hào tài đủ dùng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà khiếm dụng.

Tánh người vợ lanh lẹ, hay giao thiệp, hay đi nhiều, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, tánh tình chồng vợ cũng đặng  hòa hạp, chung sống với nhau nên kiên cố làm ăn mới đặng.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, về hào tài hay luân chuyển.

Chồng tuổi ĐINH DẬU vợ tuổi NHÂM DẦN (Chồng lơn hơn vợ 5 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá hoặc có chút ít danh phận, gặp khó hóa dễ, hào tài trung bình, hào con trung bình, vật dụng trong nhà thường dùng.

Tánh người vợ hay đi nhiều, ăn nói lanh lẹ bản thân có tiểu tật, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ý tình vợ chồng có phần hòa hạp, ở với nhau nên thương lẫn việc làm ăn tốt.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, chung lo lập nên sự nghiệp.

Chồng tuổi ĐINH DẬU vợ tuổi QUÍ MẸO (Chồng lơn hơn vợ 6 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện, vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt, phải tạm cảnh thiếu nghèo một thời gian, qua hạn sẽ lập nên, hào tài tương vượng, hào con rất ít, sanh con đầu là gái hạp, vật dụng trong nhà đều đủ.

Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, lòng hay lo tính, có số tạo giữ tiền tài, ở với nhau vợ chồng hay xung khắc, nên nhẫn nại làm ăn ngày hậu đặng nên nhà.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, lâu sau sẽ trở nên, về hào con thiểu phước.

Chồng tuổi ĐINH DẬU vợ tuổi GIÁP THÌN (Chồng lơn hơn vợ 7 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng giàu hoặc đặng khá, nhưng phải có đôi phen thành bại rồi mới dễ làm ăn mới đặng, hào tài ấm no, hào con trung bình, vật dụng trong nhà thường dùng.

Tánh người vợ hay rầu lo, ít vui vẻ, hay có bệnh nhỏ, có số tạo giữ tiền tài, tánh tình chồng vợ hòa hạp, chung sống với nhau đồng lo làm ăn cũng đặng lập nên.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, nên kiên cố làm ăn tốt.

 Chồng tuổi ĐINH DẬU vợ tuổi ẤT TỴ (Chồng lơn hơn vợ 8 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng dễ dàng, cầu lo việc chi đều thông suốt, gặp khó hóa dễ, hào tài tương vượng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự.

Tánh người vợ lòng hay lo tính, miệng hay rầy nói, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, ý tình vợ chồng lời tiếng ít đặng hòa hạp, chung ở với nhau có chí nhẫn nại làm ăn tốt.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, về lời tiếng nên kiên nhẫn.


ĐOÁN PHỤ THÊM

Chồng tuổi ĐINH DẬU vợ tuổi ĐINH MÙI (Chồng lơn hơn vợ 10 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài đủ dùng, hào con thiểu số.

Tánh người vợ tánh sáng, lanh lẹ hay giao thiệp, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ở với nhau vợ chồng lời tiếng ít hạp, kiên nhẫn đặng ấm no.

Chồng tuổi ĐINH DẬU vợ tuổi MẬU THÂN (Chồng lơn hơn vợ 11 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài trung bình, hào con rất ít.

Tánh người vợ thông minh, có duyên, hay giao thiệp, ưa kinh sách, bản thân hay có tiểu bệnh tật, tánh tình chồng vợ hòa thuận, chung sống làm ăn tốt.

Chồng tuổi ĐINH DẬU vợ tuổi (Chồng lơn hơn vợ 12 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài trung bình, hào con thiểu số.

Tánh người vợ tánh sáng, có duyên, vui vẻ, lòng hay lo tính, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, ý tình vợ chồng hòa thuận, ở với nhau ngày hậu đặng nên.

Chồng tuổi ĐINH DẬU vợ tuổi KỶ DẬU (Chồng lơn hơn vợ 12 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài trung bình, hào con thiểu số.

Tánh người vợ tánh sáng, có duyên, vui vẻ, lòng hay lo tính, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, ý tình vợ chồng hòa thuận, ở với nhau ngày hậu đặng nên.

Chồng tuổi ĐINH DẬU vợ tuổi CANH TUẤT (Chồng lơn hơn vợ 13 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài ấm no, hào con trung bình.

Tánh người vợ tánh sáng hay lo tính, chân hay đi, bản thân hay có tiểu tật, ở với nhau vợ chồng hòa thuận, làm ăn đồng lo đặng nên nhà.

Chồng tuổi ĐINH DẬU vợ tuổi TÂN HỢI (Chồng lơn hơn vợ 14 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài tương vượng, hào con rất ít.

Tánh người vợ thông minh, vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài, tánh tình chồng vợ hòa hạp, việc làm ăn chung lo cũng đặng nên nghiệp lớn.

 Chồng tuổi ĐINH DẬU vợ tuổi QUÍ SỬU (Chồng lơn hơn vợ 16 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài tương vượng, hào con trung bình.

Tánh người vợ hay lo tính, có duyên, vui vẻ, hay có tiểu bệnh, có số tạo giữ tiền tài, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, việc làm ăn đặng nên nhà.

Chồng tuổi ĐINH DẬU vợ tuổi GIÁP DẦN (Chồng lơn hơn vợ 17 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài trung bình, hào con rất ít.

Tánh người vợ ít vui vẻ, hay lo tính, hay giao thiệp, tánh thông minh, ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp, việc làm ăn đặng ấm no.

Chồng tuổi ĐINH DẬU vợ tuổi ẤT MẸO (Chồng lơn hơn vợ 18 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài đủ no, hào con rất ít.

Tánh người vợ hay hòa thuận, hay chuộng người, hay có tiểu bệnh, tánh tình chồng vợ hay xung khắc, khá nhẫn nại làm ăn mới đặng.

Chồng tuổi ĐINH DẬU vợ tuổi BÍNH THÂN (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đa số sang, quí nhơn yêu chuộng, ăn nói dễ dàng, trong ngoài đều yên thuận, hào tài phát đạt, hào con rất ít, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang.

Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, lòng hay lo tính, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp, chung sống với nhau chung lo làm ăn mới đặng nên nghiệp cả.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ.

Chồng tuổi ĐINH DẬU vợ tuổi ẤT MÙI (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng, lo tính đều thông suốt, gặp khó hóa dễ, nhiều người hay mến thương, hào tài tương vượng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang.

Tánh người vợ vui vẻ, hay lo tính, bản thân hay có bệnh nhỏ, có số tạo giữ tiền tài, ý tình vợ chồng hòa hạp, chung ở với nhau làm ăn đặng lập nên gia thất.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình, đặng hưởng cảnh ấm no và an vui.


ĐOÁN PHỤ THÊM

Chồng tuổi ĐINH DẬU vợ tuổi QUÍ MÙI (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài bình thường, hào con rất ít.

Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, có duyên, hay giao thiệp, hay có tiểu bệnh, ở với nhau vợ chồng hòa thuận, chung sống hưởng cảnh ấm no.

Chồng tuổi ĐINH DẬU vợ tuổi NHÂM THÌN (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài ấm no, hào con rất ít.

Tánh người vợ hay giao thiệp, tánh sáng, lanh lẹ, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp, khá kiên cố và đồng lo làm ăn tốt.

Chồng tuổi ĐINH DẬU vợ tuổi TÂN MẸO (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài ấm no, hào con đông đủ.

Tánh người vợ vui vẻ, có duyên, ăn nói lanh lẹ, có số tạo giữ tiền tài, ở với nhau vợ chồng hay xung khắc, chung sống nên nhẫn nại làm ăn mới đặng.

Chồng tuổi ĐINH DẬU vợ tuổi CANH DẦN (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con trung bình.

Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, có số tạo tiền tài, miệng hay rầy nói, ý tình vợ chồng ít hòa hạp, chung lo làm ăn mới đặng nên.

Chồng tuổi ĐINH DẬU vợ tuổi KỶ SỬU (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài đủ dùng, hào con thiểu số.

Tánh người vợ tánh sáng, có duyên, vui vẻ, hay lo tính, hay có tiểu bệnh, tánh tình chồng vợ hòa thuận, việc làm ăn đặng ấm no.


Chọn xem các tuổi khác, bấm vào đây

Xem thêm các khác:

[post_list_box series=”5151″]


Xem các phần khác trong cùng series Bói tuổi vợ chồng: Tuổi Dậu:

  • Căn duyên tiền định – Xem tuổi vợ chồng: Tuổi Tân Dậu
  • Căn duyên tiền định – Xem tuổi vợ chồng: Tuổi Kỷ Dậu
  • Căn duyên tiền định – Xem tuổi vợ chồng: Tuổi Quý Dậu
  • Căn duyên tiền định – Xem tuổi vợ chồng: Tuổi Ất Dậu
  • Căn duyên tiền định – Xem tuổi vợ chồng: Tuổi Đinh Dậu
  • Gửi phản hồi