Căn duyên tiền định – Xem tuổi vợ chồng: Tuổi Mậu Thân

0
9528

Tuổi : Đại Kỵ Hiệp Hôn

Trai tuổi Mậu Thân đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây.

Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Mậu Thân.

  1. Chồng tuổi Mậu Thân tuổi Chồng vợ đồng 3 tuổi, ở đời với nhau phạm Tuyệt Mạng
  2. Chồng tuổi Mậu Thân vợ tuổi Quí Hợi Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi, ở đời với nhau phạm Tuyệt Mạng

Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 tuổi.

Gái tuổi này kỵ có chồng năm 20, 26, 32, 38, 44, 50, 56 tuổi.

Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn, luận việc hôn nhân không thành, còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng.

Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1, tháng 7 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý, đến ngày chót khó nên đôi.

Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Mùi mới nhằm căn duyên.

XIN LƯU Ý

Trai tuổi Mậu Thân sanh tháng 3, 9, 1, 4, 2, 8 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ.

Gái tuổi Mậu Thân sanh tháng 1, 2, 4 và tháng 5 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng.

Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 6 số khắc con, khó sanh và khó nuôi.


Tuổi MẬU THÂN: Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng

Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi MẬU THÂN (Chồng vợ đồng một tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng phải chịu cảnh thiếu nghèo, làm không đặng phát đạt, làm có hay khiến điều hao tốn, hào tài đủ dùng qua ngày, hào con rất ít hoặc không con, vật dụng trong nhà khiếm dụng.

 Tánh người vợ thông minh, hay giao thiệp, ưa kinh sách hay có tiểu bệnh tật, tánh tình chồng vợ hòa hạp, chung ở với nhau cần lo làm ăn mới đặng ấm no.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên chung lo, về hào con thiểu phước.

Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi KỶ DẬU (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu hoặc còn thiểu phước thì đặng khá, trong ngoài đều yên thuận, hào tài tương vượng, hào con thiểu số, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang.

Tánh người vợ tánh sáng, có duyên, vui vẻ, lòng hay lo tính, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, ý tình vợ chồng hòa hạp, ở với nhau làm ăn tốt.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ

Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi CANH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính đặng thông suốt, làm ăn việc chi cũng dễ, quí nhơn hay tương trợ, hào tài bình thường, hào con trung bình, vật dụng trong nhà thường dùng.

Tánh người vợ tánh sáng, hay lo tính, chân hay đi nhiều, bản thân có tiểu tật, ở với nhau vợ chồng cũng đặng hòa hạp, đồng lo làm ăn mới đặng ấm no trung bình.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, không chi đáng kỵ.

Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi NHÂM TÝ (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn dễ dàng, nhiều người mến thương, cầu lo thường có quí nhơn giúp đở, hào tài ấm no, hào con thiểu số, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự.

Tánh người vợ vui vẻ, có duyên, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, tánh tình chồng vợ hòa hạp, chung ở với nhau làm ăn mới đặng nên.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, nên thương lẫn làm ăn đặng.

Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi QUÍ SỬU (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá và có chút ít quyền chức thêm tốt, trong

ngoài đều thuận y ên, hào tài bình thường, hào con trung bình, vật dụng trong nhà đủ dùng.

Tánh người vợ lòng hay lo tính, có duyên, vui vẻ, bản thân hay có tiểu bệnh, có tay tạo giữ tiền tài, ý tình vợ chồng hòa hạp, chung sống với nhau lo làm ăn mới đặng hưởng cảnh ấm no.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, hưởng ấm no và an vui.

Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi GIÁP DẦN (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt, phải chịu cảnh thiếu nghèo không đặng làm nên, hào tài đủ no qua ngày, hào con rất ít, vật dụng trong nhà khiếm dụng.

Tánh người vợ vui vẻ, lòng hay lo tính, hay giao thiệp tình bạn, tánh thông minh, ở với nhau vợ chồng hay xung khắc, chung sống nên nhẫn nại làm ăn mới đặng đủ no.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, khá nhẫn nại và bền chí làm ăn mới đặng no.

Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi ẤT MẸO (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý hưởng giàu hoặc đặng khá, nhưng buổi đầu làm ăn chưa đặng tốt, qua hạn dễ làm ăn, hào tài đủ dùng, hào con rất ít, hoặc không con, vật dụng trong nhà thường dùng.

Tánh người vợ hay hòa thuận với đời, hay yêu chuộng , hay có tiểu bệnh, tánh tình chồng vợ hòa hạp, chung ở với nhau làm ăn lâu sau cũng đặng nên.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, nên chung lo, về hào con thiểu phước.

Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi BÍNH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính việc chi đều thông suốt, đặng có chút ít chức phận dễ làm ăn, ăn nói vớI đ ờI lanh lẹ, hào tài ấm no, hào con rất ít, vật dụng trong nhà khiếm dụng.

Tánh người vợ chân hay đi nhi ều, tánh sáng, hay bôn ba, lo tính, trong mình có tiểu tật, ý tình vợ chồng hòa hạp, chung sống với nhau chung lo làm ăn mới đặng ấm no trung bình.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, nên kiên cố làm ăn đặng lập nên.

Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi ĐINH TỴ (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển, vợ chồng đặng có quyền chức hay thân thế, lo tính thông suốt, gặp khó hóa dễ, hào con tương vượng, hào con rất ít, vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ.

Tánh người vợ thông minh, vui vẻ, lòng hay lo tính, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, ở với nhau lời tiếng ít đặng hòa hạp, nên thương lẫn làm ăn tốt.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, về lời tiếng nên nhẫn nại.


ĐOÁN PHỤ THÊM

Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi MẬU NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài bình thường, hào con đông đủ.

Tánh người vợ lanh lẹ, vui vẻ, có duyên, có số tạo tiền tài, lời nói hay thắc mắc, ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp, chung sống đồng lo làm ăn đặng nên.

Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi KỶ MÙI (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài ấm no, hào con trung bình.

Tánh người vợ thông minh, hay lo tính, có duyên, vui vẻ, ăn nói việc chi cũng dễ, tánh tình chồng vợ hòa thuận, việc làm ăn đặng cảnh ấm no, an vui.

Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi CANH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ no qua ngày, hào con rất ít.

Tánh người vợ hay rầu lo, ít vui vẻ, bản thân có tiểu tật ở với nhau vợ chồng hòa hạp, khá cần năng chung lo mới đặng ấm no.

Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi TÂN DẬU (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài ấm no, hào con rất ít.

Tánh người vợ hiền, ít nói, hay hòa thuận với đời, bản thân có tiểu bệnh, tánh tình chồng vợ hòa hạp, chung sống làm ăn đặng nên nhà.

Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi NHÂM TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài đủ dùng, hào con trung bình.

Tánh người vợ thông minh, lanh lẹ, hay giao thiệp, ít thua ai, làm có tiền hay khiến điều hao tốn, ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp, việc làm ăn kiên cố đặng ấm no.

Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi GIÁP TÝ (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài ấm no, hào con rất ít.

Tánh người vợ tánh sáng, lanh lẹ, hay lo tính, hay giao thiệp, ít vui vẻ, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, việc làm ăn đặng hưởng cảnh ấm no.

Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi ẤT SỬU (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài trung bình, hào con rất ít.

Tánh người vợ hay rầy nói, hay có bệnh nhỏ, có số tạo giữ tiền tài, tánh tình chồng vợ lời tiếng ít hòa hạp, nên thương lẫn làm ăn tốt.

Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi BÍNH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài đủ no qua ngày, hào con rất ít.

Tánh người vợ chân hay đi, hay giao thiệp, tánh cộc, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ở với nhau vợ chồng hay xung khắc, khá nhẫn nại làm ăn mới đủ no.

Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi ĐINH MÙI (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá và có quyền chức, quí nhơn hay tương trợ, hào tài đủ dùng, hào con thiểu số, vật dụng trong nhà khiếm dụng.

Tánh người vợ tánh sáng, lanh lẹ, hay giao thiệp, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp, chung sống với nhau nên kiên cố làm ăn mới đặng ấm no bình thường.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, về hào tài hay luân chuyển.

Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi BÍNH NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng, lo tính đều thông suốt, nhiều người hay mến thương, hào tài trung bình, hào con rất ít hoặc sanh con gái, vật dụng trong nhà khiếm dụng.

Tánh người vợ hay rầu lo, ít vui vẻ, tánh lạt lòng, hay có bệnh nhỏ, ý tình vợ chồng hòa hạp, chung ở với nhau đồng lo làm ăn mới đặng ấm no.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, về tánh ý nên thương lẫn, về hào con thiểu phước.

Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi ẤT TỴ (Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá ho ặc có chút ít chức phận với đời, ăn nói hay lo tính đều đặng dễ dàng, hào tài tương vượng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự.

Tánh người vợ lòng hay lo tính, miệng hay rầy nói, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, ở với nhau vợ chồng lời tiếng ít đặng hòa hạp, việc làm ăn sẽ đặng lập nên.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, nên nhẫn nại hòa thuận làm ăn thêm tốt.


ĐOÁN PHỤ THÊM

Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi GIÁPTHÌN (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài bình thường, hào con trung bình.

Tánh người vợ hay rầu lo, ít vui vẻ, hay có bệnh, số khó giữ tiền tài, ở với nhau vợ chồng hòa thuận, chung sống làm ăn mới đặng nên.

Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi QUÍ MẸO (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con rất ít.

Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, hay lo tính, có số tạo giữ tiền tài, tánh tình chồng vợ hòa thuận, chung lo làm ăn sẽ đặng nên sự nghiệp.

Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi NHÂM DẦN (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ no, hào con rất ít.

Tánh người vợ chân hay đi, lanh lẹ, có tiểu tật, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ý tình vợ chồng hay xung khắc, khá nhẫn nại làm ăn mới ấm no.

Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi TÂN SỬU (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài trung bình, hào con trung bình.

Tánh người vợ lanh lẹ, hay giao thiệp, hay đi nhiều, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, nên kiên cố làm ăn đặng tốt.

Chồng tuổi MẬU THÂN vợ tuổi CANH TÝ (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài đủ dùng, hào con đông đủ.

Tánh người vợ chân hay đi, tánh nóng nảy, hay lo tính, khó tánh, hay có bệnh, tánh tình chồng vợ hòa thuận, việc làm ăn đặng ấm no.


Chọn xem các tuổi khác, bấm vào đây

Xem thêm các khác:

[post_list_box series=”5150″]


Xem các phần khác trong cùng series Bói tuổi vợ chồng: Tuổi Thân:

  • Căn duyên tiền định – Xem tuổi vợ chồng: Tuổi Bính Thân
  • Căn duyên tiền định – Xem tuổi vợ chồng: Tuổi Nhâm Thân
  • Căn duyên tiền định – Xem tuổi vợ chồng: Tuổi Mậu Thân
  • Căn duyên tiền định – Xem tuổi vợ chồng: Tuổi Canh Thân
  • Căn duyên tiền định – Xem tuổi vợ chồng: Tuổi Giáp Thân
  • Gửi phản hồi