Căn duyên tiền định – Xem tuổi vợ chồng: Tuổi Giáp Thân

0
450

Tuổi : Đại Kỵ Hiệp Hôn

Trai tuổi Giáp Thân đ ại k ỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây.

Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Giáp Thân.

 1. Chồng tuổi Giáp Thân tuổi Ất Dậu Chồng lớn hơn 1 tuổi, ở đời với nhau phạm Biệt Ly
 2. Chồng tuổi Giáp Thân vợ tuổi Đinh Hợi Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi, ở đời với nhau phạm Tuyệt Mạng
 3. Chồng tuổi Giáp Thân vợ tuổ Tân Mẹo Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi, ở đời với nhau phạm Biệt Ly
 4. Chồng tu ổi Giáp Thân v ợ tuổi Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi ở đ ời v ới nhau phạm Biệt Ly
 5. Chồng tuổi Giáp Thân vợ tuổi Kỷ Hợi Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi, ở đời với nhau phạm Tuyệt Mạng
 6. Chồng tuổi Giáp Thân vợ tuổi Kỷ Mẹo Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi ở đ ời v ới nhau phạm Biệt Ly

Trai tuổi này kỵ cướI vợ năm 18, 20, 30, 36, 42, 48, 54 tuổi.

Gái tuổi này kỵ có chồng năm 20, 26, 32, 38, 44, 50, 56 tuổi.

Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn, luận việc hôn nhân không thành, còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc cảnh xa vắng.

Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4, tháng 10 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý, đến ngày chót khó nên đôi.

TuổI này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Mùi mới nhằm căn duyên.

XIN LƯU Ý

Trai tuổi Giáp Thân sanh tháng 3, 9 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ.

Gái tuổi Giáp Thân sanh tháng 5, 2, 1 và tháng 4 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng.

Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 6 số khắc , khó sanh và khó nuôi.


Tuổi GIÁP THÂN: Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng

Chồng tuổi GIÁP THÂN vợ tuổi GIÁP THÂN (Chồng vợ đồng một tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý phải trải qua nhiều phen thành bại rôì mới dễ làm ăn, có chút ít chức phận thêm tốt, hào tài ấm no, hào con rất ít hoặc không con, vật dụng trong nhà thường dùng.

Tánh người vợ lanh lẹ, hay đi, bản thân c ó tiểu t ật, tay làm có tài cũng hay hao tài, s ố vợ chồng cũng thế, ý tình vợ chồng hòa hạp, việc làm ăn kiên cố thêm tốt.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, về hào tài hay luân chuyển.

Chồng tuổi GIÁP THÂN vợ tuổi BÍNH TUẤT (Chồng vợ đồng 2 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng Trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng dễ dàng, lo tính việc chi đều thông suốt, ăn nói việc chi cũng dễ, hào tài đủ dùng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà khiếm dụng.

Tánh người vợ chân hay đi, tánh sáng, hay lo tính, lời nói ít thua ai, tay làm có tài cũng hay hao tài, số vợ chồng cũng thế, tánh tình vợ chồng hòa hạp, ở với nhau chung lo làm ăn mới đặng.

Chồng tuổi GIÁP THÂN vợ tuổi MẬU TÝ (Chồng vợ đồng 4 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá và có chức phận, gặp khó hóa dễ, hào tài ấm no, hào con rất ít hoặc sanh con gái, vật dụng trong nhà thường dùng.

Tánh người vợ chân hay đi, lời nói hay thắc mắc, tánh thông minh, hay giao thiệp, ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp, việc làm ăn nên nhẫn nại chung lo cũng đặng ấm no trung bình.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, về hào con thiểu phước, nên thương lẫn và chung lo.

Chồng tuổi GIÁP THÂN vợ tuổi KỸ SỬU (Chồng vợ đồng 5 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt, phải chịu cảnh thiếu nghèo, đặng có chút ít chức phận dễ làm ăn, hào tài đủ no, hào con thiểu số, vật dụng trong nhà khiếm dụng.

Tánh người vợ tánh sang, có duyên, vui vẻ, hay lo tính, bản thân hay có tiểu bệnh, tánh tình vợ chồng có phần hòa hạp, chung sống với nhau làm ăn mới đặng

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên chung lo làm ăn mới đặng ấm no.

Chồng tuổi GIÁP THÂN vợ tuổi CANH DẦN (Chồng vợ đồng 6 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu, còn thiểu phước thì đặng khá, phải có đôi phen thành bại thì mới nên, hào tài bình thường, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt đều có thứ t ự.

Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, miệng hay rầy nói, ý tình vợ chồng hay xung khắc, ở với nhau nên hòa thuận làm ăn tốt.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, v ề ý tình khá nhẫn nại mới dễ làm ăn.

Chồng tuổi GIÁP THÂN vợ tuổi CANH DẦN (Chồng vợ đồng 8 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng thông suốt, hoặc có chút ít quyền chức ăn nói hay cầu lo việc chi cũng dễ, hào tài đủ dùng, hào con rất ít, vật dụng trong nhà khiếm dụng.

Tánh người vợ hay giao thiệp, tánh sáng, lanh lẹ, tay làm có tài cũng hay hao tài, số vợ chồng cũng thế, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, khá kiên cố và chung lo làm ăn mới đặng.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, về hào tài hay luân chuyển.

Chồng tuổi GIÁP THÂN vợ tuổi QUÍ TỴ (Chồng vợ đồng 9 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng ó danh giá, nhiều người hay mến thương, ăn nói hay cầu lo việc cũng có quí nhơn giúp đở, hào tài trung bình, hào con rất ít, vật dụng trong nhà đủ dùng.

Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, có duyên, hay giao thiệp, hay có tiểu bệnh, tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp, chung sống với nhau đồng lo làm ăn mới đặng lập nên.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ


ĐOÁN PHỤ THÊM

Chồng tuổi GIÁP THÂN vợ tuổi GIÁP NGỌ (Chồng lớn hơn vợ đồng 10 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài bình thường, hào con thiểu số.

Tánh người vợ chân hay đi, bôn ba, tánh sang, lanh lẹ, lời nói hay thắc mắc, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, việc làm ăn đặng trung bình.

Chồng tuổi GIÁP THÂN vợ tuổi ẤT MÙI (Chồng lớn hơn vợ đồng 11 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con trung bình.

Tánh người vợ vui vẻ, hay lo tính, bản thân hay có bệnh nhỏ, có số tạo giữ tiền tài, ý tình vợ chồng hòa thuận, việc làm ăn bền chí cần năng ngày hậu cũng đặng ấm no.

 Chồng tuổi GIÁP THÂN vợ tuổi BÍNH THÂN (Chồng lớn hơn vợ đồng 12 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài ấm no, hào con rất ít.

Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, lòng hay lo tính, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp, nên khá kiên nhẫn với nhau làm ăn tốt.

 Chồng tuổi GIÁP THÂN vợ tuổi MẬU TUẤT (Chồng lớn hơn vợ đồng 14 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài đủ dùng, hào con thiểu số.

 Tánh người vợ hay rầu lo, ít đặng vui vẻ, tánh lạt lòng, bản thân hay có bệnh, lời nói hay thắc mắc, ở với nhau vợ chồng hòa hạp chung lo làm ăn mới đặng.

Chồng tuổi GIÁP THÂN vợ tuổi CANH TÝ (Chồng lớn hơn vợ đồng 16 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài ấm nóng nảy, hào con đủ dùng.

Tánh người vợ chân hay đi, tánh nóng nảy, lòng hay lo tính, khó tánh, bản thân hay có bệnh nhỏ, ý tình vợ chồng hòa hạp, việc làm ăn đặng ấm no trung bình

Chồng tuổi GIÁP THÂN vợ tuổi TÂN SỬU (Chồng lớn hơn vợ đồng 17 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ no qua ngày, hào con trung bình.

Tánh người vợ lanh lẹ, hay giao thiệp, chân hay đi nhiều, tay làm có tài cũng hay hao tài, tánh tình chồng vợ hòa thuận, khá kiên cố làm ăn mới đủ no.

Chồng tuổi GIÁP THÂN vợ tuổi NHÂM DẦN (Chồng lớn hơn vợ đồng 18 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con rất ít.

Tánh người vợ chân hay đi nhiều, ăn nói lanh lẹ, bản thân có tiểu tật, tay làm có tài cũng hay hao tài, ở với nhau vợ chồng hay xung khắc, kiên nhẫn làm ăn mới đặng tốt.

Chồng tuổi GIÁP THÂN vợ tuổi QUÍ MÙI (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát tài, phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian, qua hạn mới đậu tài, hào tài đủ dùng, hào con rất ít, vật dụng trong nhà thường dùng.

Tánh người vợ tánh sáng, có duyên, vui vẻ, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI, tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp, chung sống với nhau cần năng v à chung lo ngày hậu đặng ấm no , vui vẻ.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, bền chí ngày hậu đặng nên.

Chồng tuổi GIÁP THÂN vợ tuổi NHÂM NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có quyền chức, ăn nói thông suốt, quí nhơn hay giúp đở, hào con đủ dùng, hào con rất ít hoặc không có, vật dụng trong nhà khiếm dụng.

Tánh người vợ rộng rãi, ưa trồng tỉa, trong trung bình có tiểu bệnh, số khó giữ tiền tài, số vợ chồng cũng thế, tánh tình chồng vợ hòa hạp, ở với nhau khá kiên cố làm ăn mới đặng.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, về hào tài hay luân chuyển, hào con thiểu phước.

Chồng tuổi GIÁP THÂN vợ tuổi TÂN TỴ (Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá, làm ăn yên thuận, nhiều người hay mến thương, hào tài ấm no, hào con rất ít hoặc không có, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự.

Tánh người vợ thông minh, vui vẻ, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, lời nói ngay thật, ý tình vợ chồng hòa hạp, chung sống với nhau làm ăn mới đặng lập nên.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, hào con thiểu phước.


ĐOÁN PHỤ THÊM

Chồng tuổi GIÁP THÂN vợ tuổi CANH THÌN (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài đủ dùng, hào con thiểu số.

Tánh người vợ hay lo tính, khó tánh, có duyên, vui vẻ, bản thân hay có bệnh nhỏ, ý tình vợ chồng hòa hạp, đồng lo làm ăn mới đặng ấm no.

Chồng tuổi GIÁP THÂN vợ tuổi MẬU DẦN (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài trung bình, hào con rất ít.

Tánh người vợ tánh sáng, kỹ lưỡng ăn nói với đời lanh lẹ, bản thân hay có tiểu bệnh, ở với nhau vợ chồng hay xung khắc, kiên nhẫn làm ăn mới đặng tốt.

Chồng tuổi GIÁP THÂN vợ tuổi ĐINH SỬU (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ no, hào con trung bình.

Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, lanh lẹ, hay giao thiệp, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, tánh tình chồng vợ cũng đặng hòa hạp, chung sống cần lo ngày hậu ấm no.

Chồng tuổi GIÁP THÂN vợ tuổi BÍNH TÝ (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con đông đủ.

Tánh người vợ chân hay đi, tay làm có tài cũng hay hao tài, tánh lạt long, lời nói hay thắc mắc, ở với nhau vợ chồng hòa thuận, việc làm ăn khá kiên cố mới nên.


Chọn xem các tuổi khác, bấm vào đây

Xem thêm các Tuổi Thân khác:

[post_list_box series=”5150″]


Xem các phần khác trong cùng series Bói tuổi vợ chồng: Tuổi Thân:

 • Căn duyên tiền định – Xem tuổi vợ chồng: Tuổi Bính Thân
 • Căn duyên tiền định – Xem tuổi vợ chồng: Tuổi Nhâm Thân
 • Căn duyên tiền định – Xem tuổi vợ chồng: Tuổi Mậu Thân
 • Căn duyên tiền định – Xem tuổi vợ chồng: Tuổi Canh Thân
 • Căn duyên tiền định – Xem tuổi vợ chồng: Tuổi Giáp Thân
 • Gửi phản hồi