Căn duyên tiền định – Xem tuổi vợ chồng: Tuổi Ất Mùi

0
1690

Tuổi ẤT MÙI: Đại Kỵ Hiệp Hôn

Trai tuổi Ất Mùi đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây.

Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có trai tuổi Ất Mùi.

 1. Chồng tuổi Ất Mùi tuổi Bính Thân Chồng lớn hơn 1 tuổi, ở đời với nhau phạm Biệt Ly
 2. Chồng tuổi Ất Mùi vợ tuổi Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi, ở đời với nhau phạm Biệt Ly
 3. Chồng tuổi Ất Mùi vợ tuổi Giáp Thìn Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi, ở đời với nhau phạm Tuyệt Mạng
 4. Chồng tuổi Ất Mùi vợ tuổi Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi, ở đời với nhau phạm Biệt Ly
 5. Chồng tuổi Ất Mùi vợ tuổi Nhâm Thìn Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi, ở đời với nhau phạm Tuyệt Mạng
 6. Chồng tuổi Ất Mùi vợ tuổi Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi, ở đời với nhau phạm Biệt Ly

Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51 tuổi.

Gái tuổi này kỵ có chồng năm 15, 17, 23, 27, 29, 35, 39 tuổi.

Những năm tuổI trên đây kỵ hiệp hôn, luận việc hôn nhân không thành, còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc cảnh xa vắng.

Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4, tháng 10 trong đờI sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý, đến ngày chót khó nên đôi.

Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Thân mới nhằm căn duyên.

XIN LƯU Ý

Trai tuổi Kỷ Sửu sanh tháng 4, 2, 9, 3, 1, 8 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ.

Gái tuổi Kỷ Sửu sanh tháng 2, 4, 1 và tháng 5 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng.

Còn sanh nhằm tháng 3 và tháng 12 số khắc con, khó sanh và khó nuôi.


Tuổi ẤT MÙI: Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng

Chồng tuổi ẤT MÙI vợ tuổi ẤT MÙI (Chồng vợ đồng một tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý như có phước hưởng giàu còn thiểu phước thì đặng khá, trong ngoài đều yên thuận, hào tài tương vượng, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang.

Tánh người vợ vui vẻ, hay lo tính, bản thân hay có bệnh nhỏ, có số tạo giữ tiền tài, tánh tình chồng vợ hòa hạp, chung ở với nhau làm ăn tốt.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ.

Chồng tuổi ẤT MÙI vợ tuổi ĐINH MÙI (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng, ăn nói hay cầu lo cũng đều thiểu số, hào tài thạnh vượng, hào con thiểu số và có số nuôi con nuôi, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự.

Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, tánh sáng, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, ý tình vợ chồng không đặng hòa hạp cho lắm ở với nhau làm ăn đặng trung bình.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, nên thương lẫn làm ăn tốt.

Chồng tuổi ẤT MÙI vợ tuổi MẬU TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá ho ặc có chút ít chức phận thêm tốt, quí nhơn hay giúp đở, hào tài ấm no, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà thường dùng.

thiếu nghèo hay rầu lo, ít đặng vui vẻ, tánh lạt lòng, bản thân hay có bệnh, lời nói hay thắc mắc, ở với nhau vợ chồng cũng có phần hòa hạp, việc làm ăn chung sẽ đặng ấm no.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, đặng sự ấm no trung bình.

Chồng tuổi ẤT MÙI vợ tuổi KỶ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt, phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian, qua hạn đặng làm nên, hào tài ấm no, hào con trung bình, vật dụng trong nhà đủ dùng.

Tánh người vợ hay lo tính, miệng hay rầy nói, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, tánh tình chồng vợ lời tiếng ít đặng hạp, chung sống vợ chồng cần năng làm ăn đặng.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên bền chí, về tánh ý nên kiên nhẫn.

Chồng tuổi ẤT MÙI vợ tuổi CANH TÝ (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng thường gặp cảnh thiếu nghèo, làm ăn không đặng khá, có chút ít quyền chức dễ làm ăn, hào tài đủ nóng nảy, hào con đa số, vật dụng trong nhà khiếm dụng.

Tánh người vợ hay đi, lòng hay lo tính, bản thân hay có bệnh nhỏ, ý tình vợ chồng không đặng hòa hạp, ở với nhau nên nhẫn nại và chung lo làm ăn mới đặng.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên bền chí, về tánh ý nên kiên nhẫn.

Chồng tuổi ẤT MÙI vợ tuổi TÂN SỬU (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng giàu hoặc đặng khá, nhưng phải chịu nhiều phen thành bạii rồi mới đặng làm nên, hào tài trung bình, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà thường dùng.

Tánh người vợ lanh lẹ, hay giao thiệp, hay đi nhiều, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ở với nhau vợ chồng hay xung khắc, việc làm ăn kiên cố mới đặng tốt.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, về hào tài nên kiên cố , về tánh ý nên nhẫn nại.

Chồng tuổi ẤT MÙI vợ tuổi QUÍ MẸO (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng thông suốt, cầu lo việc chi cũng dễ, trong ngoài đều yên thuận, hào tài thạnh vượng, hào con thiểu số, sanh con đầu là gái hạp, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang.

Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, lòng hay lo tính, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, tánh tình chồng vợ hòa hạp, chung sống với nhau làm ăn mới đặng lập nên.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, đặng hưởng hạnh phúc và an vui.


ĐOÁN PHỤ THÊM

Chồng tuổi ẤT MÙI vợ tuổi ẤT TỴ (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài ấm no, hào con đông đủ.

Tánh người vợ hay lo tính, miệng hay rầy nói, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, ý tình vợ chồng lời ti ếng ít hòa hạp, nên thương lẫn ngày hậu đặng trung bình.

Chồng tuổi ẤT MÙI vợ tuổi BÍNH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con thiểu số.

Tánh người vợ hay rầu lo, ít vui vẻ, tánh lạt lòng, hay có bệnh nhỏ, ở với nhau vợ chồng cũng có phần hòa hạp, việc làm ăn kiên cố mới đặng ao.

Chồng tuổi ẤT MÙI vợ tuổi ĐINH MÙI (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài trung bình, hào con đông đủ.

Tánh người vợ tánh sáng, lanh lẹ, hay giao thiệp, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, tánh tình chồng vợ ít đặng hòa thuận, khá kiên cố làm ăn cũng đặng lập nên.

Chồng tuổi ẤT MÙI vợ tuổi KỶ DẬU (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài thạnh vượng, hào con đông đủ.

Tánh người vợ tánh sáng, có duyên, vui vẻ, hay lo tính, có số tạo giữ tiền tài, ý tình vợ chồng hòa hạp, chung sống làm ăn đặng nên nhà.

Chồng tuổi ẤT MÙI vợ tuổi CANH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài ấm no, hào con đông đủ.

Tánh người vợ tánh sáng, hay lo tính, chân hay đi, chơn hay đi, có tiểu tật, ở với nhau vợ chồng cũng có phần hòa thuận, khá chung lo việc làm ăn tốt.

Chồng tuổi ẤT MÙI vợ tuổi TÂN HỢI (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài trung bình, hào con trung bình.

Tánh người vợ thông minh, vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài, tánh tình chồng vợ hòa hạp, chung sống cần năng sẽ đặng ấm no.

Chồng tuổi ẤT MÙI vợ tuổi NHÂM TÝ (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con đông đủ.

Tánh người vợ vui vẻ, có duyên, hay giao thiệp, có số giữ tiền tài, ý tình vợ chồng hay xung khắc, khá nhẫn nại làm ăn ngày hậu đặng trung bình.

Chồng tuổi ẤT MÙI vợ tuổi QUÍ SỬU (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con đông đủ.

Tánh người vợ hay lo tính, có duyên, vui vẻ, hay có tiểu bệnh, có tay tạo giữ tiền tài, ở với nhau vợ chồng hay xung khắc, nên kiên nhẫn làm ăn tốt.

Chồng tuổi ẤT MÙI vợ tuổi GIÁP NGỌ (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện làm ăn không đặng phát đạt, phải chịu cảnh thiếu nghèo, làm có tiền hay khiến điều hao tốn, hào con đủ no, hào con trung bình, vật dụng trong nhà khiếm dụng.

Tánh người vợ chân hay đi nhiều, bôn ba, tánh sáng, lanh lẹ, lời nói hay thắc mắc, tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp, ở với nhau kiên cố làm ăn mới đặng ấm no.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên thương lẫn và bền chí.

Chồng tuổi ẤT MÙI vợ tuổi QUÍ TỴ (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian, làm ăn không đặng khá, qua hạn đặng làm nên, hào tài ấm no, hào con trung bình, vật dụng trong nhà khiếm dụng.

Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, có duyên, hay giao thiệp, hay có tiểu bệnh, ý tình vợ chồng cũng đặng hòa hạp, chung ở với nhau đồng lo làm ăn mới đặng ngày hậu đặng ấm no trung bình.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên cần năng ngày hậu làm ăn đặng.


ĐOÁN PHỤ THÊM

Chồng tuổi ẤT MÙI vợ tuổi TÂN MẸO (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài tương vượng, hào con đa số.

Tánh người vợ vui vẻ, có duyên, ăn nói với đời lanh lẹ, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, việc làm ăn đặng nên nhà.

Chồng tuổi ẤT MÙI vợ tuổi KỶ SỬU (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài ấm no, hào con đông đủ.

Tánh người vợ tánh sáng, có duyên, vui vẻ, hay lo tính, ý tình vợ chồng hay xung khắc, khá nhẫn nại làm ăn tốt.

Chồng tuổi ẤT MÙI vợ tuổi MẬU TÝ (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ no qua ngày, hào con trung bình.

Tánh người vợ chân hay đi, lời nói hay thắc mắc, tánh thông minh, hay giao thiệp, ở với nhau vợ chồng ít hòa hạp, làm ăn kiên cố mới ấm no.

Chồng tuổi ẤT MÙI vợ tuổi ĐINH HỢI (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài ấm no, hào con đông đủ.

Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, hay hòa thuận, làm ăn ngày hậu đặng trung bình.


Chọn xem các tuổi khác, bấm vào đây

Xem thêm các Tuổi Mùi khác:

[post_list_box series=”5149″]


Xem các phần khác trong cùng series Bói tuổi vợ chồng: Tuổi Mùi:

 • Căn duyên tiền định – Xem tuổi vợ chồng: Tuổi Quý Mùi
 • – Xem tuổi vợ chồng: Tuổi Ất Mùi
 • Căn duyên tiền định – Xem tuổi vợ chồng: Tuổi Tân Mùi
 • Căn duyên tiền định – Xem tuổi vợ chồng: Tuổi Kỷ Mùi
 • Căn duyên tiền định – Xem tuổi vợ chồng: Tuổi Đinh Mùi
 • Gửi phản hồi