Căn duyên tiền định – Xem tuổi vợ chồng: Tuổi Nhâm Ngọ

0
1023

Tuổi NHÂM NGỌ: Đại Kỵ Hiệp Hôn

Trai tuổi Nhâm Ngọ đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây.

Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Nhâm Ngọ.

 1. Chồng tuổi Nhâm Ngọ vợ tuổi Nhâm Ngọ Chồng vợ đồng một tuổi, ở đời với nhau phạm Biệt Ly
 2. Chồng tuổi Nhâm Ngọ vợ tuổi Ất Dậu Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi, ở đời với nhau phạm Tuyệt Mạng
 3. Chồng tuổi Nhâm Ngọ vợ tuổ Mậu Tý Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi, ở đời với nhau phạm Biệt Ly
 4. Chồng tu ổi Nhâm Ngọ vợ tuổi Giáp Ngọ Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi, ở đời với nhau phạm Biệt Ly
 5. Chồng tuổi Nhâm Ngọ vợ tuổi Đinh Dậu Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi, ở đời với nhau phạm Tuyệt Mạng
 6. Chồng tuổi Nhâm Ngọ vợ tuổi Canh T ý Vợ lớn hơn chồng 18 tuổi, ở đời với nhau phạm Biệt Ly
 7. Chồng tuổi Nhâm Ngọ vợ tuổi Bính Tý Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi, ở đời với nhau phạm Biệt Ly

Trai tuổi này kỵ cướI vợ năm 15, 21, 27, 23, 29, 35, 39 tuổi.

Gái tuổi này kỵ có chồng năm 15, 20, 21, 27, 32, 33, 39 tuổi.

Những năm tuổI trên đây kỵ hiệp hôn, luận việc hôn nhân không thành, còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng.

Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1, tháng 7 trong đờI sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý, đến ngày chót khó nên đôi.

TuổI này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Dậu mới nhằm căn duyên.

XIN LƯU Ý

Trai tuổi Nhâm Ngọ sanh tháng 3, 7, 5, 12, 4, 11 và tháng 6 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ.

Gái tuổi Nhâm Ngọ sanh tháng 5, 8, 4 và tháng 7 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng.

Còn sanh nhằm tháng 6 và tháng 9 số khắc con, khó sanh và khó nuôi.


Tuổi NHÂM NGỌ: Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng

Chồng tuổi NHÂM NGỌ vợ tuổi QUÍ MÙI (Chồng vợ đồng một tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính việc chi đều thông suốt, ăn nói việc chi cũng có quí nhơn giúp đở, hào tài ấm no, hào con rất ít, vật dụng trong nhà đủ dùng.

Tánh người vợ tánh sáng, có duyên, vui vẻ, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, tánh tình vợ chồng hòa hạp, chung sống với nhau làm ăn mới đặng hưởng cảnh ấm no.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, không chi đáng kỵ

Chồng tuổi NHÂM NGỌ vợ tuổi QUÍ MÙI (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có quyền chức và danh giá với đời, hào tài đủ dùng, hào con rất ít và có số nuôi con nuôi, vật dụng trong nhà khiếm dụng.

Tánh người vợ lanh lẹ, chân hay đi, bản thân có tiểu bệnh, tay làm có tài cũng hay hao tài, số vợ chồng cũng thế, ý tình vợ chồng hòa hạp, ở với nhau kiên cố làm ăn mới đặng

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, về hào con thiểu phước, hào tài hay luân chuyển.

Chồng tuổi NHÂM NGỌ vợ tuổi BÍNH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng giàu hoặc đặng khá, nhưng phải chịu nhiều phen thành bại rồi mới nên, hào tài bản thân, hào con trung bình, vật dụng trong nhà thường dùng.

Tánh người vợ hay đi nhiều, tánh sáng, hay lo tính, lời nói ít thua ai, tay làm có tài cũng hay hao tài, ở với nhau vợ chồng cũng có phần hạp, chung lo làm ăn mới đặng nên.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, nên cần thận v ề hào tài hay toan nhóm.

Chồng tuổi NHÂM NGỌ vợ tuổi ĐINH HỢI (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính đặng dễ dàng, việc làm ăn thông suốt, nhiều ngườI mến thương, hào tài ấm no, hào con trung bình, vật dụng trong nhà thường dùng.

Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, hay hòa thuận với đời, hay có bệnh nhỏ, có tay tạo giữ tiền tài, ý tình vợ chồng hòa hạp, chung sống với nhau làm ăn mới đặng hưởng ấm no và yên vui.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, nên chung lo sẽ đặng nên nhà.

Chồng tuổi NHÂM NGỌ vợ tuổi KỶ SỬU (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng thông suốt, đặng nhiều người mến thương, hào tài đủ dùng, hào con thiểu số, vật dụng trong nhà khiếm dụng.

Tánh người vợ tánh sáng, có duyên, vui vẻ, hay lo tính, bản thân hay có tiểu bệnh, tánh ình vợ chồng ít đặng hòa thuận cho lắm, chung ở với nhau nên thương lẫn làm ăn mới đặng.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình, về tánh ý nên kiên nhẫn với nhau.

Chồng tuổi NHÂM NGỌ vợ tuổi CANH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá hoặc có chút ít chức phận thêm tốt, hào tài tương vượng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt c ó thứ tự.

Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI, miệng hay rầy nói, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, việc làm ăn cũng đặng nên sự nghiệp.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ

Chồng tuổi NHÂM NGỌ vợ tuổi CANH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện, vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt, phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian, qua hạn đặng ấm no, hào tài đủ dùng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà khiếm dụng.

Tánh người vợ vui vẻ, có duyên, vui vẻ, ăn nói với đời lanh lẹ, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, tánh tình vợ chồng hòa hạp, chung ở với nhau làm ăn ngày hậu đặng trung bình.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên cần năng chung lo, ngày hậu cũng đặng ấm no.

Chồng tuổi NHÂM NGỌ vợ tuổi NHÂM THÌN (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con thiểu số.

Tánh người vợ hay giao thiệp, tánh sáng, lanh lẹ, tay có tài cũng hay hao phát tài, ý tình vợ chồng hòa hạp, việc làm ăn khá kiên cố mới trọn tốt.

 Chồng tuổi NHÂM NGỌ vợ tuổi QUÍ TỴ (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài trung bình, hào con rất ít.

Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, có duyên, hay giao thiệp, hay có tiểu bệnh, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, chung lo làm ăn mới đặng nên.

Chồng tuổi NHÂM NGỌ vợ tuổi ẤT MÙI (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài ấm no, hào con trung bình.

Tánh người vợ vui vẻ, hay lo tính, bản thân hay có bệnh nhỏ, có số tạo giữ tiền tài, tánh tình vợ chồng hòa hạp, việc làm ăn đặng ấm no.

Chồng tuổi NHÂM NGỌ vợ tuổi BÍNH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài trung bình, hào con rất ít.

Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, hay lo tính, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI, ý tình vợ chồng hòa hạp, đồng lo làm ăn mới đặng lập nên.

Chồng tuổi NHÂM NGỌ vợ tuổi BÍNH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con thiểu số.

Tánh người vợ hay rầu lo, ít đặng vui vẻ, tánh lạt lòng, bản thân hay có bịnh, lời nói hay thắc mắc, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, khá nên kiên cố làm ăn mới đặng.

Chồng tuổi NHÂM NGỌ vợ tuổi KỶ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài tương vượng, hào con rất ít.

Tánh người vợ hay lo tính, miệng hay rầy nói, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, ý tình vợ chồng lời tiếng ít hòa hạp, chung sống làm ăn mới đặng.

Chồng tuổi NHÂM NGỌ vợ tuổi TÂN TỴ (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng d ễ d àng, lo tính việc chi đều thông suốt, hào tài tương vượng, hào con rất ít v à có số nuôi con nuôi, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự.

Tánh người vợ thông minh, vui vẻ, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI, tánh tình vợ chồng hòa hạp, chung sống với nhau làm ăn mới đặng lập nên.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, v ề hào con thiểu phước.

Chồng tuổi NHÂM NGỌ vợ tuổi CANH THÌN (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý, vợ chồng buổi đ ầu làm ăn không đặng khá, đến sau dễ làm ăn, có chút ít chức phận làm ăn tốt, hào tài ấm no, hào con thiểu số, vật dụng trong nhà đủ dùng.

Tánh người vợ hay lo tính, khó tánh, có duyên, vui vẻ, hay có bệnh nhỏ, ý tình vợ chồng hòa hạp, chung lo làm ăn mới đặng t ốt.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, ngày hậu sẽ làm nên.

Chồng tuổi NHÂM NGỌ vợ tuổi KỶ M ẸO (Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng phải chịu cảnh thiếu nghèo, làm ăn không đặng phát đạt, khó giữ đặng của tiền, hào tài đủ no, hào con rất ít và có số nuôi con nuôi, vật dụng trong nhà khiếm dụng.

Tánh người vợ hay rầu lo, không đặng vui vẻ cho lắm, tánh lạt lòng, hay có bệnh nhỏ, ở với nhau ý tình ít hòa hạp, việc làm ăn cần năng mớiđặng ấm no.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên bền chí và cần năng, v ề hào con thiểu phước.


ĐOÁN PHỤ THÊM

Chồng tuổi NHÂM NGỌ vợ tuổi M ẬU D ẦN (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con rất ít.

Tánh người vợ tánh sang v à kỹ lưỡng, ăn nói với đời lanh lẹ, bản thân hay có tiểu bệnh, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, nên kiên cố làm ăn mới đặng

Chồng tuổi NHÂM NGỌ vợ tuổi ĐINH SỬU (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài ấm no, hào con trung bình.

Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, lanh lẹ, hay giao thiệp, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI, ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp, chung lo làm ăn mới đặng nên.

Chồng tuổi NHÂM NGỌ vợ tuổi ẤT HỢI (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài tương vượng, hào con rất ít.

Tánh người vợ tánh hi ền, có duyên, tánh sáng, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI, miệng hay rầy nói, tánh t ình vợ chồng hòa hạp, việc làm ăn đặng lập nên.

Chồng tuổi NHÂM NGỌ vợ tuổi GIÁP TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào con thiểu số.

Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, hay giao thiệp tình bạn, lòng hay lo tính, trong mình hay có bệnh nhỏ, ý tình vợ chồng hòa hạp, việc làm ăn đặng tốt.


Chọn xem các tuổi khác, bấm vào đây

Xem thêm các Tuổi Ngọ khác:

[post_list_box series=”5148″]


Xem các phần khác trong cùng series Bói tuổi vợ chồng: Tuổi Ngọ:

 • Căn duyên tiền định – Xem tuổi vợ chồng: Tuổi Mậu Ngọ
 • Căn duyên tiền định – Xem tuổi vợ chồng: Tuổi Bính Ngọ
 • Căn duyên tiền định – Xem tuổi vợ chồng: Tuổi Canh Ngọ
 • Căn duyên tiền định – Xem tuổi vợ chồng: Tuổi Nhâm Ngọ
 • Căn duyên tiền định – Xem tuổi vợ chồng: Tuổi Giáp Ngọ
 • Gửi phản hồi