Căn duyên tiền định – Xem tuổi vợ chồng: Tuổi Mậu Ngọ

0
19274

Tuổi MẬU NGỌ: Đại Kỵ Hiệp Hôn

Trai tuổi Mậu Ngọ đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây.

Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Mậu Ngọ.

  1. Chồng tuổi Mậu Ngọ tuổi Tân Dậu Chồng lớn hơn 3 tuổi, ở đời với nhau phạm Tuyệt Mạng
  2. Chồng tuổi Mậu Ngọ vợ tuổi Quí Dậu Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi, ở đời với nhau phạm Tuyệt Mạng

Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 18, 22, 24, 30, 34, 36, 42 tuổi.

Gái tuổi này kỵ có chồng năm 16, 20, 26, 28, 32, 38, 40 tuổi.

Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn, luận việc hôn nhân không thành, còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng.

Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1, tháng 7 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý, đến ngày chót khó nên đôi.

Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Dậu mới nhằm căn duyên.

XIN LƯU Ý

Trai tuổi Mậu Ngọ sanh tháng 3, 6, 1, 4, 10 và tháng 9 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ.

Gái tuổi Mậu Ngọ sanh tháng 1, 7, 2 và tháng 10 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng.

Còn sanh nhằm tháng 9 và tháng 12 số khắc con, khó sanh và khó nuôi.


Tuổi MẬU NGỌ: Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng

Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi MẬU NGỌ (Chồng vợ đồng một tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo, lo tính thông suốt, trong ngoài đều thuận ý, hào tài phát đạt, hào con đa số, vật dụng trong nhà đa số vẻ vang.

Tánh người vợ lanh lẹ, vui vẻ, có duyên, có số tạo giữ tiền tài, lời nói hay thắc mắc, ý tình vợ chồng hòa hạp, chung ở với nhau làm tốt.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, lập nên sự nghiệp.

Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi KỶ MÙI (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển, cầu lo có quí nhơn, đặng có chút quyền chức thêm tốt, hào tài ấm no, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà đủ dùng.

Tánh người vợ thông minh, hay lo tính, có duyên, vui vẻ, ăn nói việc chi cũng dễ, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, việc làm ăn chung lo đặng nên nhà.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, khá cần năng làm ăn mới đặng.

Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi CANH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện, vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt sự sống bình thường, hào tài đủ dùng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà thường dùng.

Tánh người vợ hay rầu lo, ít đặng vui vẻ, bản thân có tiểu bệnh tật, tánh tình chồng vợ có phần hòa hạp, nên kiên cố đồng lo làm ăn mới đặng ấm no.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, khá cần năng làm ăn mới đặng.

Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi NHÂM TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo ăn nói dễ dàng, cầu lo có quí nhơn, hào tài trung bình, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang.

Tánh người vợ thông minh, lanh lẹ, hay giao thiệp, lời nói ít thua ai, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, nên kiên cố làm ăn mới đặng.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, về hào tài hay luân chuyển.

Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi QUÍ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển có chút quyền chức dễ làm ăn, xa gần đều có người giúp đở, hào tài trung bình, hào con đa số, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang.

Tánh người vợ tánh hiền, tề chỉnh và thông minh, tay làm có tài, tánh tình chồng vợ hòa hạp, chung ở với nhau làm ăn mới đặng lập nên.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ.

Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi GIÁP TÝ (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo, lo tính thông suốt, ăn nói việc chi cũng dễ, hào tài ấm no, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt đầy đủ.

Tánh người vợ tánh sáng, lanh lẹ, hay lo tính, hay giao thiệp, bản tính ít đặng vui vẻ, ý tình vợ chồng hay tương xung, ở với nhau kh á nhẫn nại, làm ăn mới đặng .

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau nên kiên nhẫn, và đồng lo làm ăn nên nhà.

Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi ẤT SỬU (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng có danh giá hoặc có quyền chức, cầu lo sáng suốt, hào tài tương vượng, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà đủ dùng.

Tánh người vợ hay rầy nói, bản thân hay có bệnh nhỏ, có số tạo giữ tiền tài, ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp, việc làm ăn chung lo cũng đặng lập nên.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, về tánh tình khá kiên nhẫn.

Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi BÍNH DẦN (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện, vợ chồng phải trải qua đôi phen thành bại, rồi làm ăn mới đặng, hào tài đủ dùng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà khiếm dụng.

Tánh người vợ hay đi nhiều, hay giao thiệp, tánh cộc, tay làm có tài, ý tình vợ chồng hòa hạp, chung sống với nhau khá kiên cố cũng đặng ấm no.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên cần làm ăn mới đặng.

Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi ĐINH MẸO (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý, vợ chồng có phước hưởng giàu thiểu phước đặng khác, hào tài phát đạt, hào con đa số, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang.

Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, hay giao thiệp, ý lanh lẹ, có số tạo giữ tiền tài, tánh tình chồng vợ hòa thuận, chung ở với nhau làm ăn mới đặng nghiệp lớn.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, hưởng cảnh vui vẻ ấm êm.


ĐOÁN PHỤ THÊM

Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi MẬU THÌN (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài ấm no, hào con đa số.

Tánh người vợ can đảm, tánh cộc, chân hay đi nhiều, tay làm có tài, ở với nhau vợ chồng hòa hạp chung sống làm ăn mới đặng ấm no.

Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi KỶ TỴ (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con đông đủ.

Tánh người vợ tánh hiền, thông minh và kỹ lưỡng, chân hay đi, bản thân có tiểu bệnh, ý tình vợ chồng hòa hạp, chung lo làm ăn mới đặng lập nên.

 Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài đủ dùng, hào con trung bình.

Tánh người vợ bôn ba, tánh cộc, chân hay đi, hay giao thiệp, hay lo tính, tánh tình chồng vợ hòa thuận, chung ở làm ăn mới đặng ấm no.

Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi TÂN MÙI (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con đa số.

Tánh người vợ hay rầy nói, và hay hờn mát, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, ở với nhau vợ chồng hòa thuận, chung sống làm ăn nên nhà.

Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi NHÂM THÂN (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con đông đủ.

Tánh người vợ lời tiếng nóng nảy, chân hay đi, hay giao thiệp, tánh lạt lòng, tay làm có tài, ý tình vợ chồng hòa hạp, khá cần năng mới ấm no.

Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi GIÁP TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con trung bình.

Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, hay giao thiệp tình bạn, lòng hay lo tính, trong mình có bệnh nhỏ, tánh tình chồng vợ hòa hạp, ở với nhau đặng nên nhà.

Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi ẤT HỢI (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài thạnh vượng, hào con trung bình.

Tánh người vợ hiền, có duyên, tánh sáng, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, miệng hay rầy nói, ý tình vợ chồng hòa hạp, việc làm ăn đặng nên.

 Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi BÍNH TÝ (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài ấm no, hào con đa số Tánh người vợ chân hay đi nhiều, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, tánh lạt lòng, lời nói hay thắc mắc, ý tình vợ chồng hay tương xung, khá nhẫn nại làm ăn mới đặng.

Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi ĐINH TỴ (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển ăn nói việc chi cũng dễ, có chút ít quyền chức làm ăn tốt, hào tài phát đạt, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng.

Tánh người vợ thông minh, vui vẻ, lòng hay lo tính, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, ý tình vợ chồng hòa thuận, chung sống làm ăn lập nên sự nghiệp.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, hưởng cảnh ấm êm.

Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi BÍNH THÌN (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo, lo tính đều thông suốt, sự sống đặng bình thường, hào tài ấm no, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà thường dùng.

 Tánh người vợ chân hay đi nhiều, tánh sáng, hay bôn ba lo tính, trong mình có tiểu tật, tánh tình chồng vợ hòa hạp, chung sống với nhau làm ăn mới đặng nên nhà.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, không chi đáng kỵ.

Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi ẤT MẸO (Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý, buổi đầu làm ăn bình thường, lâu sau mới đặng lập nên, hào tài trung bình, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự.

Tánh người vợ hay hòa thuận với đời, hay chuộng người, bản thân hay có tiểu bệnh, ý tình vợ chồng hòa hạp, ở với nhau chung lo làm ăn ngày hậu t ốt.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên kiên cố mời đặng tốt.


ĐOÁN PHỤ THÊM

Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi GIÁP DẦN (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con đông đủ.

Tánh người vợ ít đặng vui vẻ, lòng hay lo tính, hay giao thiệp tình bạn, tánh thông minh, ở với nhau vợ chồng hòa thuận, nên kiên cố làm ăn đặng ấm no.

Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi QUÍ SỬU (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con đa số.

Tánh người vợ lòng hay lo tính, có duyên, vui vẻ, bản thân có tiểu bệnh, có số tạo giữ tiền tài, ý tình vợ chồng ít đặng hạp ý, nên nhẫn nại làm ăn tốt.

Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi NHÂM TÝ (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài tương vượng, hào con đông đủ.

Tánh người vợ vui vẻ, có duyên, hay giao thiệp, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, tánh tình chồng vợ hay tương xung, khá kiên nhẫn làm ăn mới đặng.

Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi TÂN HỢI (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài phát đạt, hào con trung bình.

Tánh người vợ thông minh vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, ở vợ chồng ý tình vợ chồng hòa hạp, việc làm ăn đặng nên nhà.

Chồng tuổi MẬU NGỌ vợ tuổi CANH TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài bình thường, hào con đa số.

Tánh người vợ thông minh, hay lo tính, chân hay đi nhiều, bản thân có tiểu tật, tánh tình chồng vợ hòa hạp, ở với nhau làm ăn sẽ đặng ấm no.


Chọn xem các tuổi khác, bấm vào đây

Xem thêm các khác:

[post_list_box series=”5148″]


Xem các phần khác trong cùng series Bói tuổi vợ chồng: Tuổi Ngọ:

  • Căn duyên tiền định – Xem tuổi vợ chồng: Tuổi Mậu Ngọ
  • Căn duyên tiền định – Xem tuổi vợ chồng: Tuổi Bính Ngọ
  • Căn duyên tiền định – Xem tuổi vợ chồng: Tuổi Canh Ngọ
  • Căn duyên tiền định – Xem tuổi vợ chồng: Tuổi Nhâm Ngọ
  • Căn duyên tiền định – Xem tuổi vợ chồng: Tuổi Giáp Ngọ
  • Gửi phản hồi