Căn duyên tiền định – Xem tuổi vợ chồng: Tuổi Ất Tỵ

0
5088

Tuổi ẤT TỴ: Đại Kỵ Hiệp Hôn

Trai tuổi Ất Tỵ đại k ỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây.

Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có trai tuổi Ất Tỵ.

  1. Chồng tuổi Ất Tỵ tuổi Mậu Thân Chồng đồng 3 tuổi, ở đời với nhau phạm Biệt Ly
  2. Chồng tuổi Ất Tỵ vợ tuổi Giáp Dần Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi, ở đời với nhau phạm Biệt Ly và Tuyệt Mạng
  3. Chồng tuổi Ất Tỵ vợ tuổi Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi, ở đời với nhau phạm Biệt Ly
  4. Chồng tuổi Ất Tỵ vợ tuổi Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi, ở đời với nhau phạm Biệt Ly và Tuyệt Mạng

Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 19, 25, 31, 37, 43, 49, 55 tuổi.

Gái tuổi này kỵ có chồng năm 19, 25, 31, 37, 43, 49, 55 tuổi.

Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn, luận việc hôn nhân không thành, còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc cảnh xa vắng.

Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1, tháng 7 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý, đến ngày chót khó nên đôi.

Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Tuất mới nhằm căn duyên.

XIN LƯU Ý

Trai tuổi Ất Tỵ sanh tháng 2, 6, 3, 7, 8, 10 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ.

Gái tuổi Ất Tỵ sanh tháng 7, 8, 10 và tháng 11 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng.

Còn sanh nhằm tháng 9 và tháng 12 số khắc con, khó sanh và khó nuôi.


Tuổi ẤT TỴ: Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng

Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi ẤT TỴ (Chồng vợ đồng một tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp tuổi này ở đời với nhau không đặng t ốt, gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm không đặng phát đạt, phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian, qua hạn sẽ lập nên, hào tài trung bình, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà đủ dùng.

Tánh người vợ lòng hay lo tính, miệng hay rầy nói, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, tánh tình chồng vợ lời tiếng bất hòa, chung ở với nhau nhẫn nại làm ăn ngày hậu đặng nên nhà.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, về tánh ý nên nhẫn nại làm ăn đặng.

Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi BÍNH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng phải chịu cảnh thiếu nghèo, làm ăn không đặng khá, hào tài đủ dùng, hào con trung bình, sanh con đầu là gái hạp, vật dụng trong nhà khiếm dụng.

Tánh người vợ hay rầu lo, ít vui vẻ, tánh lạt lòng, hay có bệnh nhỏ, ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp, ở với nhau cần năng và chung lo làm ăn đặng ấm no.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên bền chí và kiên cố .

Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi ĐINH MÙI (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng hưởng giàu hoặc đặng khá, nhưng buổi thành bại nhiều phen, của tiền hay hao tản, hào tài ấm no, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà thường dùng.

Tánh người vợ tánh sáng, lanh lẹ, hay giao thiệp, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ở với nhau vợ chồng ít đặng hạp ý, việc làm ăn đồng lo cũng đặng lập nên.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, về hào tài hay luân chuyển.

Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi KỶ DẬU (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn dễ dàng, lo tính việc chi đều thông suốt, trong ngoài thuận ý, hào tài thạnh vượng, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang.

Tánh người vợ tánh sáng, có duyên, vui vẻ, lòng hay lo tính, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, tánh tình chồng vợ cũng có phần hòa hạp, ở với nhau làm ăn tốt.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, hưởng sự hạnh phúc ấm no.

Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi CANH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ Ẹ tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá, quí nhơn trọng đãi, hoặc có có chút ít chức phận thêm tốt, hào tài trung bình, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà khiếm dụng.

Tánh người vợ tánh sáng, hay lo tính, hay đi nhiều, bản thân có tiểu tật, ý tình vợ chồng hòa hạp, chung sống với nhau chung lo làm ăn sẽ đặng trở nên.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ.

 Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi TÂN HỢI (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt, ở trong cảnh thiếu nghèo một thời gian, qua hạn sẽ làm nên, hào tài tương vượng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự.

Tánh người vợ thông minh, vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, ở với nhau vợ chồng hay tương xung, ít hạp ý, việc làm ăn nhẫn nại ngày hậu đặng nên.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, ngày sau sẽ lập nên, về ý tình vợ khá kiên nhẫn.

Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi NHÂM TÝ (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng buổi đầu thường gặp cảnh thiếu nghèo, làm ăn khó mở mang, qua thời gian làm ăn mới đặng tốt, hào tài ấm no, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà đủ dùng.

Tánh người vợ vui vẻ, có duyên, hay giao thiệp, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, tánh tình chồng vợ lời tiếng ít đặng hòa hạp, chung ở với nhau đồng lo làm ăn đặng.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, ngày hậu làm ăn đặng trung bình.

Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi QUÍ SỬU (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu hoặc, còn thiểu phước thì đặng khá, trong ngoài sắp đặt đều thuận ý, hào tài phát đạt, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng.

Tánh người vợ lòng hay lo tính, có duyên, vui vẻ, hay có tiểu bệnh, có tay tạo giữ tiền tài, ý tình vợ chồng hòa hạp, chung sống với nhau làm ăn đặng nên nghiệp cả.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, đặng hưởng cảnh hạnh phúc an bình.


ĐOÁN PHỤ THÊM

Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi ẤT MẸO (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài bình thường, hào con thiểu số.

Tánh người vợ hay hòa thuận với đời, hay yêu chuộng người, bản thân hay có tiểu bệnh, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, việc làm ăn hưởng cảnh ấm no.

Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi BÍNH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài bình thường, hào con trung bình.

Tánh người vợ chân hay đi, tánh sáng, bôn ba, hay lo tính, trong mình có tiểu tật, tánh tình chồng vợ hòa thuận, chung sống làm ăn nên nhà.

Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài trung bình, hào con trung bình.

Tánh người vợ thông minh, vui vẻ, lòng hay lo tính, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, ý tình vợ chồng lời tiếng ít hòa hạp, việc làm ăn hậu tốt.

Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi MẬU NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con đa số.

Tánh người vợ lanh lẹ, vui vẻ, có duyên, có số tạo giữ tiền tài, lời nói hay thắc mắc, tánh tình chồng vợ đặng hòa hạp, việc làm ăn đặng ấm no.

Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi KỶ MÙI (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con đông đủ.

Tánh người vợ thông minh, hay lo tính, có duyên, vui vẻ, ăn nói việc chi cũng dễ, ở với nhau vợ chồng hòa thuận, chung sống sẽ nên nhà.

Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi TÂN DẬU (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài đủ dùng, hào con thiểu số.

Tánh người vợ hiền, ít nói, hay hòa hạp với đời, hay có tiểu bệnh, ý tình vợ chồng hòa hạp chung sống làm ăn mới ấm no.

Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi NHÂM TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài bình thường, hào con đông đủ.

Tánh người vợ thông minh, lanh lẹ, hay giao thiệp, it thua ai, làm có tài cũng hay hao phá tài, tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp, khá kiên cố làm ăn tốt.

Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi QUÍ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con đông đủ.

Tánh người vợ hi ền, ch ỉnh tề, thông minh, làm có tài cũng thường bị hao t ài, ở với nhau vợ chồng hay xung khắc, nên kiên nhẫn làm ăn đặng ấm no.

Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi GIÁP THÌN (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng, lo tính đều thông suốt, trong ngoài sắp đặt yên thuận, hào tài thạnh vượng, hào con thiểu số, sanh con đầu là gái hạp.

Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, lòng hay lo tính, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, ý tình vợ chồng ít hòa hạp, ở với nhau làm ăn mới đặng nên sự nghiệp.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, hưởng cảnh ấm no v à bình ấm no.


ĐOÁN PHỤ THÊM

Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi TÂN SỬU (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài trung bình, hào con đông đủ.

Tánh người vợ lanh lẹ, hay giao thiệp, hay đi nhiều, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ý tình vợ chồng ít hòa hạp, nên kiên cố làm ăn nên nhà.

Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi CANH TÝ (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ no, hào con đa số.

Tánh người vợ chân hay đi, hay lo tính, hay có bệnh nhỏ, ở với nhau vợ chồng ít hạp ý, chung sống cần năng mới ấm no.

Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi KỶ HỢI (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con đông đủ.

Tánh người vợ hay rầu lo, ít vui vẻ, tánh lạt lòng, hay có tiểu bệnh, lời nói hay thắc mắc, ý tình vợ chồng hòa hạp, việc làm ăn chung lo ấm no.

Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi MẬU TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con đông đủ.

Tánh người vợ hay rầu lo, vui vẻ, tánh sáng, có số tạo tiền tài, ở với nhau vợ chồng lời tiếng ít hòa hạp, chung lo đặng nên sự nghiệp.

Chồng tuổi ẤT TỴ vợ tuổi ĐINH DẬU (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con thiểu số.

Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, tánh sáng, có số tạo giữ tiền tài, ở với nhau vợ chồng lời tiếng ít hòa hạp, chung lo đặng nên sự nghiệp.


Chọn xem các tuổi khác, bấm vào đây

Xem thêm các Tuổi Tỵ khác:

[post_list_box series=”5147″]


Xem các phần khác trong cùng series Bói tuổi vợ chồng: Tuổi Tị:

  • Căn duyên tiền định – Xem tuổi vợ chồng: Tuổi Quý Tỵ
  • Căn duyên tiền định – Xem tuổi vợ chồng: Tuổi Đinh Tỵ
  • Căn duyên tiền định – Xem tuổi vợ chồng: Tuổi Ất Tỵ
  • Căn duyên tiền định – Xem tuổi vợ chồng: Tuổi Tân Tỵ
  • Căn duyên tiền định – Xem tuổi vợ chồng: Tuổi Kỷ Tỵ
  • Gửi phản hồi