Căn duyên tiền định – Xem tuổi vợ chồng: Tuổi Đinh Tỵ

0
18019

Tuổi : Đại Kỵ Hiệp Hôn

Trai tuổi Đinh Tỵ đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây.

Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Đinh Tỵ.

 1. Chồng tuổi Đinh Tỵ vợ tuổi Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi, ở đời với nhau phạm Biệt Ly
 2. Chồng tuổi Đinh Tỵ vợ tuổi Giáp Tý Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi, ở đời với nhau phạm Biệt Ly
 3. Chồng tuổi Đinh Tỵ vợ tuổi Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi, ở đời với nhau phạm Tuyệt Mạng
 4. Chồng tuổi Đinh Tỵ vợ tuổi Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi, ở đời với nhau phạm Biệt Ly
 5. Chồng tuổi Đinh Tỵ vợ tuổi Giáp Dần Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi, ở đời với nhau phạm Biệt Ly
 6. Chồng tuổi Đinh Tỵ vợ tuổi Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi, ở đời với nhau phạm Tuyệt Mạng

Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 18, 21, 27, 31, 33, 39, 43 tuổi.

Gái tuổi này kỵ có chồng năm 17, 19, 23, 29, 31, 35, 41 tuổi.

Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn, luận việc hôn nhân không thành, còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng.

Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 1, tháng 7 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý, đến ngày chót khó nên đôi.

Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Tuất mới nhằm căn duyên.

XIN LƯU Ý

Trai tuổi Ất Mẹo sanh tháng 1, 7, 9, 12, 2, 4 và tháng 8 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ.

Gái tuổi Ất Mẹo sanh tháng 2, 5, 1 và tháng 7 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng.

Còn sanh nhằm tháng 6 và tháng 3 số khắc , khó sanh và khó nuôi.


Tuổi ĐINH TỴ: Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng

Chồng tuổi ĐINH TỴ vợ tuổi ĐINH TỴ (Chồng vợ đồng một tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo, làm ăn thuận ý, mỗi việc đều sáng suốt, hào tài phát đạt, hào con thiểu số, vật dụng trong nhà sắp đặt đầy đủ.

Tánh người vợ vui vẻ, lòng hay lo tính, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, tánh tình chồng vợ hòa hạp, với nhau làm ăn mới đặng nên sự nghiệp.

Kết luận: Cảnh này ở với nhau buổi đầu bình thường, buổi sau rất tốt.

Chồng tuổi ĐINH TỴ vợ tuổi KỶ MÙI (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo, lo tính thông suốt, làm ăn có quí nhơn giúp đở, hào tài ấm no, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang.

Tánh người vợ hay lo tính, có duyên, vui vẻ, ăn nói việc chi cũng dễ, ý tình vợ chồng cũng đặng hòa hạp, chung ở với nhau làm ăn mới đặng nên nhà.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, không chi đáng kỵ.

Chồng tuổi ĐINH TỴ vợ tuổi CANH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển, có chút ít quyền chức làm ăn tốt, ăn nói việc chi cũng dễ, hào tài bình thường, hào con rất ít, vật dụng trong nhà thường dùng.

Tánh người vợ hay rầu lo, không đặng vui vẻ cho lắm, bản thân có tiểu tật, ở với nhau vợ chồng có phần hòa hạp, nên thương lẫn với nhau làm ăn tốt.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, không chi đáng kỵ.

Chồng tuổi ĐINH TỴ vợ tuổi TÂN DẬU (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng khá, sự sông bình thường, hào tài đủ dùng, hào con rất ít, sanh con đầu là gái hạp, vật dụng trong nhà khiếm dụng.

Tánh người vợ tánh hiền, ít nói, hòa hạp với đời , bản thân có tiểu bệnh, ý tình vợ chồng hòa thuận, chung sống với nhau cần năng chung lo cũng đặng ấm no.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, khá kiên cố làm ăn đặng.

Chồng tuổi ĐINH TỴ vợ tuổi NHÂM TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng phải chịu cảnh thành bại đôi phen rồi làm ăn mới nên, hào tài trung bình, hào con trung bình, vật dụng trong nhà đủ dùng

Tánh người vợ thông minh, lanh lẹ, hay giao thiệp, lời nói ít thua ai, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp, chung ở với nhau nên kiên cố làm tốt.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, kh á chung lo cần năng.

Chồng tuổi ĐINH TỴ vợ tuổi QUÍ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, làm ăn thông suốt, cầu lo có quí nhơn, hào tài ấm no, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ.

Tánh người vợ tánh hiền, tề chỉnh và thông minh, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ở với nhau vợ chồng hay xung khắc, khá nhẫn nại và chung lo làm ăn mới đặng .

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, về tánh ý hay tương xung.

Chồng tuổi ĐINH TỴ vợ tuổi ẤT SỬU (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo lo tính việc chi đều thuận ý, ăn nói việc chi cũng dễ, hào tài tương vượng, hào con thiểu số, vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ.

Tánh người vợ hay rầy nói, bản thân hay có bệnh nhỏ, có số tạo giữ tiền tài, ý tình vợ chồng hòa thuận, chung sống với nhau làm ăn đặng nên sự nghiệp.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau buổi đầu làm ăn trung bình, ngày hậu tốt.


ĐOÁN PHỤ THÊM

Chồng tuổi ĐINH TỴ vợ tuổi ĐINH MẸO (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài trung bình, hào con trung bình.

Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, hay giao thiệp, ý lanh lẹ, có số tạo giữ tiền tài, ý tình vợ chồng hòa hạp, ở với nhau ngày hậu làm ăn tốt.

Chồng tuổi ĐINH TỴ vợ tuổi ĐINH MẸO (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con đông đủ.

Tánh người vợ can đảm, tánh cộc, chân hay đi nhiều, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, nên kiên cố làm ăn mới tốt.

Chồng tuổi ĐINH TỴ vợ tuổi (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài ấm no, hào con rất ít.

Tánh người vợ hiền, tánh sáng và kỹ lưỡng, chân hay đi, bản thân có tiểu bệnh tật, tánh tình chồng vợ hòa thuận, việc làm ăn đặng nên nhà.

Chồng tuổi ĐINH TỴ vợ tuổi TÂN MÙI (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài tương vượng, hào con trung bình.

Tánh người vợ hay rầy nói, hay hờn mát, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, làm ăn sẽ lập nên.

Chồng tuổi ĐINH TỴ vợ tuổi NHÂM THÂN (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con trung bình.

Tánh người vợ nhẫn nại, chân hay đi, hay giao thiệp, tánh lạt lòng, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ý tình vợ chồng ít hòa hạp, nên thương lẫn và kiên cố làm ăn đặng.

Chồng tuổi ĐINH TỴ vợ tuổi QUÍ DẬU (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài ấm no, hào con đa số.

Tánh người vợ tánh sáng, có duyên, vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, tánh tình chồng vợ hòa thuận, ngày hậu lập nên sự nghiệp.

Chồng tuổi ĐINH TỴ vợ tuổi GIÁP TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài thạnh vượng, hào con rất ít.

Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, hay giao thiệp tình bạn, lòng hay lo tính, hay có bệnh nhỏ, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, việc làm ăn đặng lập nên.

Chồng tuổi ĐINH TỴ vợ tuổi ẤT HỢI (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài tương vượng, hào con thiểu số.

Tánh người vợ tánh hiền, có duyên, tánh sáng, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, tánh tình chồng vợ hay xung khắc, ở với nhau kh á nhẫn nại làm ăn mới đặng.

Chồng tuổi ĐINH TỴ vợ tuổi BÍNH THÌN (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý buổi đầu làm ăn không đặng khá, lâu sau mới làm nên, hào tài tương vượng, hào con thiểu số, vật dụng trong nhà đủ dùng.

Tánh người vợ chân hay đi nhiều, tánh sáng, hay bôn ba lo tính, trong mình có tiểu tật, ý tình vợ chồng hòa hạp, chung sống với nhau làm ăn nên sự nghiệp.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ.

Chồng tuổi ĐINH TỴ vợ tuổi ẤT MẸO (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, buổi đầu phải sống trong cảnh thiếu nghèo một thời gian, hào tài ấm no, hào con rất ít, vật dụng trong nhà thường dùng.

Tánh người vợ hay hòa thuận với đời hay chuộng người, bản thân hay có tiểu bệnh, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, việc làm ăn chung lo cũng hưởng đặng ấm no.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau buổi đầu không tốt, ngày hậu đặng trung bình.


ĐOÁN PHỤ THÊM

Chồng tuổi ĐINH TỴ vợ tuổi QUÍ SỬU (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài tương vượng, hào con đông đủ.

Tánh người vợ lòng hay lo tính, có duyên, vui vẻ, bản thân hay có tiểu bệnh, có số tạo giữ tiền tài, ý tình vợ chồng hòa hạp, việc làm ăn đặng lập nên.

Chồng tuổi ĐINH TỴ vợ tuổi TÂN HỢI (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài tương vượng, hào con rất ít.

Tánh người vợ thông minh, vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, ở với nhau vợ chồng hay tương xung, khá nhẫn nại làm ăn đặng nên nhà.

Chồng tuổi ĐINH TỴ vợ tuổi CANH TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con trung bình.

Tánh người vợ thông minh, hay lo tính, chân hay đi nhiều, bản thân có tiểu tật, ý tình vợ chồng hòa thuận, việc làm ăn đặng ấm no.

Chồng tuổi ĐINH TỴ vợ tuổi KỶ DẬU (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài ấm no, hào con trung bình.

Tánh người vợ tánh sáng, có duyên, vui vẻ, lòng hay lo tính, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, tánh tình chồng vợ hòa hạp, đồng lo ngày hậu làm nên sự nghiệp.


Chọn xem các tuổi khác, bấm vào đây

Xem thêm các Tuổi Tỵ khác:

[post_list_box series=”5147″]

Xem các phần khác trong cùng series Bói tuổi vợ chồng: Tuổi Tị:

 • Căn duyên tiền định – Xem tuổi vợ chồng: Tuổi Quý Tỵ
 • Căn duyên tiền định – Xem tuổi vợ chồng: Tuổi Đinh Tỵ
 • Căn duyên tiền định – Xem tuổi vợ chồng: Tuổi Ất Tỵ
 • Căn duyên tiền định – Xem tuổi vợ chồng: Tuổi Tân Tỵ
 • Căn duyên tiền định – Xem tuổi vợ chồng: Tuổi Kỷ Tỵ
 • Gửi phản hồi