Căn duyên tiền định – Xem tuổi vợ chồng: Tuổi Giáp Thìn

0
4189

Tuổi GIÁP THÌN: Đại Kỵ Hiệp Hôn

Trai tuổi Giáp Thìn đại k ỵ gái những tuổi kể dưới đây.

Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Giáp Thìn.

 1. Chồng tuổi Giáp Thìn vợ tuổi Đinh Mùi Chồng vợ đồng 3 tuổi, ở đời với nhau phạm Tuyệt Mạng
 2. Chồng tuổi Giáp Thìn vợ tuổi Kỷ Dậu Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi, ở đời với nhau phạm Biệt Ly
 3. Chồng tuổi Giáp Thìn vợ tuổi Ất Mẹo Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi, ở đời với nhau phạm Biệt Ly
 4. Chồng tuổi Giáp Thìn vợ tuổi Kỷ Mùi Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi, ở đời với nhau phạm Tuyệt Mạng
 5. Chồng tuổi Giáp Thìn vợ tuổi Tân Dậu Vợ lớn hơn chồng 17 tuổi, ở đời với nhau phạm Biệt Ly
 6. Chồng tuổi Giáp Thìn vợ tuổi Quí Mẹo Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi, ở đời với nhau phạm Biệt Ly
 7. Chồng tuổi Giáp Thìn vợ tuổi Đinh Dậu Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi, ở đời với nhau phạm Biệt Ly

Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 20, 26, 32, 38, 44, 40, 56 tuổi.

Gái tuổi này kỵ có chồng năm 18, 22, 24, 30, 34, 36, 42 tuổi.

Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn, luận việc hôn nhân không thành, còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc cảnh xa vắng.

Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4, tháng 10 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý, đến ngày chót khó nên đôi.

Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng Hợi mới nhằm căn duyên.

XIN LƯU Ý

Trai tuổi Giáp Thìn sanh tháng 2, 6, 3, 7, 8, 10 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ.

Gái tuổi Giáp Thìn sanh tháng 7, 8, 10 và tháng 11 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng.

Còn sanh nhằm tháng 9 và tháng 12 số khắc con, khó sanh và khó nuôi.


Tuổi GIÁP THÌN: Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng

Chồng tuổi GIÁP THÌN vợ tuổi GIÁP THÌN (Chồng vợ đồng một tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng lo tính đặng thông suốt, cầu lo việc làm ăn thường có người tương trợ, hào tài đủ dùng, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà khiếm dụng.

Tánh người vợ hay rầu lo, ít vui vẻ, hay có bệnh nhỏ, số khó giữ tiền tài, số vợ chồng cũng thế, tánh tình chồng vợ ít đặng hòa hạp, chung ở với nhau kiên cố làm ăn đặng.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, về hào tài hay luân chuyển.

Chồng tuổi GIÁP THÌN vợ tuổi ẤT TỴ (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá, nhiều người hay mến thương, ăn nói việc chi cũng dễ, hào tài trung bình, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự.

Tánh người vợ lòng hay lo tính, miệng hay rầy nói, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, ý tình vợ chồng lờI tiếng ít đặng hòa hạp, ở với nhau nhẫn nại làm ăn đặng ấm no.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, nên thương lẫn và chung lo với nhau.

Chồng tuổi GIÁP THÌN vợ tuổi BÍNH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng làm ăn đặng thông suốt, số có chức phận mới dễ làm ăn mới đặng, quí nhơn trọng đãi, hào tài ấm no, hào con trung bình, sanh con đầu là gái hạp, vật dụng trong nhà khiếm dụng.

Tánh người vợ hay rầu lo, ít vui vẻ, tánh lạt lòng, hay có bệnh nhỏ, tánh tình chồng vợ cũng đặng không đặng hòa hạp cho lắm, với nhau làm ăn đặng trung bình.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, nên cần năng và kiên cố mới đặng.

Chồng tuổi GIÁP THÌN vợ tuổi MẬU THÂN (Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu hoặc, còn thiểu phước thì đặng khá, phải chịu cảnh nhiều phen thành bại rồi mới tốt, hào tài bình thường, hào con trung bình, vật dụng trong nhà thường dùng.

Tánh người vợ thông minh, hay giao thiệp, ưa kinh sách, hay có tiểu , tánh tình chồng vợ hòa hạp, ở với nhau đồng lo làm ăn mới đặng nên nhà.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ.

Chồng tuổi GIÁP THÌN vợ tuổi CANH TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng, lo tính việc chi đều thông suốt, hào tài đủ dùng, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà khiếm dụng.

Tánh người vợ tánh sáng, hay lo tính, chân hay đi nhiều, bản thân có tiểu tật, ý tình vợ chồng hay tương xung, ít hòa hạp, chung sống với nhau nhẫn nại làm ăn cũng đặng ấm no.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, về tánh ý nên nhẫn nại.

Chồng tuổi GIÁP THÌN vợ tuổi TÂN HỢI (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá, việc làm ăn sắp đặt đều thuận ý người đời hay mến thương, hào tài tương vượng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự.

Tánh người vợ thông minh, vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, ở với nhau vợ chồng cũng có phần hòa hạp, việc làm ăn kiên cố sẽ lập nên sự nghiệp.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, hưởng sự ấm no và an vui.

Chồng tuổi GIÁP THÌN vợ tuổi NHÂM TÝ (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có quyền chức, hoặc danh tiếng với đời, việc làm ăn cũng đều yên thuận, hào tài ấm no, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang.

Tánh người vợ vui vẻ, có duyên, hay giao thiệp, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, tánh tình chồng vợ thiếu sự hòa hạp, chung ở với nhau làm ăn tốt.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, nên thương lẫn chung lo với nhau.

Chồng tuổi GIÁP THÌN vợ tuổi QUÍ SỬU (Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn mới không đặng phát đạt, phải chịu cảnh thiếu nghèo, làm có tiền hay khiến điều hao tốn, hào tài đủ dùng, hào con đông đủ,vật dụng trong nhà thường dùng.

Tánh người vợ lòng hay lo tính, có duyên, vui vẻ, bản thân hay có tiểu bệnh, có tay tạo giữ tiền tài , ý tình vợ chồng c ũng đặng hòa hạp, ở với nhau làm ăn n ên kiên cố ngày hậu đặng nên ấm no.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên bền chí làm ăn đặng.


ĐOÁN PHỤ THÊM

Chồng tuổi GIÁP THÌN vợ tuổi GIÁP DẦN (Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài bình thường, hào con trung bình.

Tánh người vợ ít đặng vui vẻ, lòng hay lo tính, hay giao thiệp tình bạn, tánh thông minh, ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp, nên nhẫn nại kiên cố làm ăn tốt.

Chồng tuổi GIÁP THÌN vợ tuổi BÍNH THÌN (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài đủ no, hào con trung bình.

Tánh người vợ chân hay đi nhiều, tánh sáng, hay bôn ba lo tính, trong mình có tiểu tật, tánh tình chồng vợ hòa hạp, chung sống làm ăn đặng ấm no.

Chồng tuổi GIÁP THÌN vợ tuổi ĐINH TỴ (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con trung bình.

Tánh người vợ thông minh, vui vẻ, hay lo tính, có số tạo giữ tiền tài, ý tình vợ chồng lời tiếng ít hạp, việc làm ăn sẽ lập nên.

Chồng tuổi GIÁP THÌN vợ tuổi MẬU NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài ấm no, hào con đa số.

Tánh người vợ lanh lẹ, vui vẻ, có duyên, có số tạo giữ tiền tài, hay thắc mắc, ở với nhau vợ chồng ít hòa hạp, kiên nhẫn làm ăn đặng ấm no.

Chồng tuổi GIÁP THÌN vợ tuổi CANH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài bình thường, hào con trung bình.

Tánh người vợ hay rầu lo, ít vui vẻ, bản thân có tiểu tật, ý tình vợ chồng hòa hạp, chung lo làm ăn ngày hậu nên nhà.

Chồng tuổi GIÁP THÌN vợ tuổi NHÂM TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài đủ dùng, hào con đông đủ.

Tánh người vợ thông minh, lanh lẹ, hay giao thiệp, ít thua ai, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, tánh tình chồng vợ hay xung khắc, khá nhẫn nại làm ăn mới ấm no.

Chồng tuổi GIÁP THÌN vợ tuổi NHÂM DẦN (Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu hoặc, còn thiểu phước thì đặng khá, nhưng phải chịu nhiều phen thành bại rồi mới nên, hào tài đủ dùng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà thường dùng.

Tánh người vợ chân hay đi nhiều, ăn nói lanh lẹ, bản thân có tiểu tật, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, việc làm ăn kiên cố cũng đặng nên nhà

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, về hào tài hay luân chuyển.

Chồng tuổi GIÁP THÌN vợ tuổi TÂN SỬU (Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng phải chịu cảnh thiếu nghèo, làm ăn không đặng phát đạt, dầu sẵn của cũng khó giữ đặng, hào tài đủ no qua ngày, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà khiếm dụng.

Tánh người vợ lanh lẹ, hay giao thiệp, hay đi nhiều, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, tánh tình chồng vợ cũng có phần hạp chung sống với nhau cần năng mới đặng ấm no.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên bền chí và nhờ nơi phước đức.

Chồng tuổi GIÁP THÌN vợ tuổi ĐINH TỴ (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài ấm no, hào con đa số.

Tánh người vợ chân hay đi, lòng hay lo tính, bản thân hay có bệnh nhỏ, ở với nhau vợ chồng ít đặng hạp ý, việc làm ăn đặng ấm no.

Chồng tuổi GIÁP THÌN vợ tuổi KỶ HỢI (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con trung bình.

Tánh người vợ hay lo tính, miệng hay rầy nói, có số tạo giữ tiền tài, ý tình vợ chồng lời tiếng ít hòa hạp, việc làm ăn cũng đặng nên.

Chồng tuổi GIÁP THÌN vợ tuổi MẬU TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài đủ dùng, hào con đông đủ.

Tánh người vợ hay rầy nói, ít vui vẻ, tánh lạt lòng, hay có bệnh, hay thắc mắc, tánh tình chồng vợ hay xung khắc, khá nhẫn nại làm ăn đặng ấm no.

Chồng tuổi GIÁP THÌN vợ tuổi BÍNH THÂN (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con trung bình.

Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, hay lo tính, có số tạo tiền tài, ở với nhau vợ chồng hòa thuận, chung sống đồng lo lập nên nhà.


Chọn xem các tuổi khác, bấm vào đây

Xem thêm các khác:

[post_list_box series=”5146″]


Xem thêm trong cùng series Bói tuổi vợ chồng: Tuổi Thìn:

, , tử vi tình duyên, xem tuổi vợ, tuổi chồng có hợp nhau hay không, lấy nhau có tốt không cho những người tuổi Thìn

 • Căn duyên tiền định – : Tuổi Giáp Thìn
 • Căn duyên tiền định – Xem tuổi vợ chồng: Tuổi Canh Thìn
 • Căn duyên tiền định – Xem tuổi vợ chồng: Tuổi Nhâm Thìn
 • Căn duyên tiền định – Xem tuổi vợ chồng: Tuổi Bính Thìn
 • Căn duyên tiền định – Xem tuổi vợ chồng: Tuổi Mậu Thìn