Căn duyên tiền định – Xem tuổi vợ chồng: Tuổi Tân Mão

0
1463

Tuổi TÂN MẸO: Đại Kỵ Hiệp Hôn

Trai tuổi Tân Mẹo đại k ỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây.

Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Tân Mẹo.

 1. Chồng tuổi Tân Mẹo vợ tuổi Ất Mùi , Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi, ở đời với nhau phạm Biệt Ly
 2. Chồng tuổi Tân Mẹo vợ tuổi Canh Tý , Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi, ở đời với nhau phạm Tuyệt Mạng
 3. Chồng tuổi Tân Mẹo vợ tuổ Tân Sửu , Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi, ở đời với nhau phạm Biệt Ly
 4. Chồng tu ổi Tân Mẹo v ợ tuổi Đinh Mùi , Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi, ở đời với nhau phạm Biệt Ly
 5. Chồng tuổi Tân Mẹo vợ tuổi Kỷ Sửu , Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi, ở đời với nhau phạm Biệt Ly
 6. Chồng tuổi Tân Mẹo vợ tuổi Mậu Tý , Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi, ở đời với nhau phạm Tuyệt Mạng
 7. Chồng tuổi Tân Mẹo vợ tuổi Quí Mùi , Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi, ở đời với nhau ph ạmBiệt Ly

 Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 18, 22, 24, 30, 34, 36, 42 tuổi.

Gái tuổi này kỵ có chồng năm 20, 25, 26, 32, 37, 38, 45 tuổi.

Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn, luận việc hôn nhân không thành, còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng.

Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4, tháng 10 trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý, đến ngày chót khó nên đôi.

TuổI này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp ngườI bạn ở hướng T ý mới nhằm căn duyên.

XIN LƯU Ý

Trai tuổi Tân Mẹo sanh tháng 3, 7, 4, 6, 5, 11 và tháng 12 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ.

Gái tuổi Tân Mẹo sanh tháng 4, 7, 5 và tháng 8 như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng.

Còn sanh nhằm tháng 6 và tháng 9 số khắc con, khó sanh và khó nuôi.


Tuổi TÂN MẸO: Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng

Chồng tuổi TÂN MẸO vợ tuổi TÂN MẸO (Chồng vợ đồng một tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá, nhiều người hay mến thương, trong ngoài sắp đặt đ ều thu ận ý, hào tài phát đạt, hào con đa số, vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng.

Tánh người vợ vui vẻ, có duyên, ăn nói với đời lanh lẹ, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, tánh tình chồng vợ lời tiếng ít hạp ý, chung sống với nhau lập nên nghiệp cả.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, đặng hưởng hạnh phúc an lành.

Chồng tuổi TÂN MẸO vợ tuổi QÚI TỴ (Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng có phước hưởng giàu, còn thiểu phước thì đặng khá, hào tài tương vượng, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang.

Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, có duyên, hay giao thiệp, hay có tiểu bệnh, tánh tình chồng vợ hòa hạp, chung ở với nhau làm ăn mới đặng nên sự nghiệp.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ.

Chồng tuổi TÂN MẸO vợ tuổi GIÁP NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng có phước hưởng giàu, còn thiểu phước thì đặng khá, phải có đôi phen thành bại rồi mới tốt, hào tài trung bình, hào con đa số, vật dụng trong nhà đủ dùng.

Tánh người vợ chân hay đi nhi ều, bôn ba, tánh sáng, lanh lẹ, lời nói hay thắc mắc, ở với nhau ý tình vợ chồng bất hòa, việc làm ăn chung lo cũng đặng nên.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, nên nhẫn nại và chung lo.

Chồng tuổi TÂN MẸO vợ tuổi BÍNH THÂN (Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng dễ dàng, quí nhơn trọng đãi, trong ngoài đều thành sự, hào tài tương vượng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang.

Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, tánh sang, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, tánh tình chồng vợ hay xung khắc, chung sống với nhau nên nhẫn nại làm ăn tốt.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, về tánh ý khá nhẫn nại làm ăn mới đặng.

Chồng tuổi TÂN MẸO vợ tuổi MẬU TUẤT (Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện, vợ chồng làm ăn không đặng khá, phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian, qua hạn mới đậu tài, hào tài ấm no, hào con đa số, vật dụng trong nhà khiếm dụng.

Tánh người vợ hay rầu lo, ít vui vẻ, tánh lạt lòng, bản thân hay có bệnh, lời nói hay thắc mắc, ý tình vợ chồng hòa hạp, ở với nhau kiên cố làm ăn mới đặng.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên chung lo ngày hậu đặng nên.

Chồng tuổi TÂN MẸO vợ tuổi KỶ HỢI (Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng có phước hưởng giàu, còn thiểu phước thì đặng khá, hào tài phát đạt, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt đầy đủ.

Tánh người vợ lòng hay lo tính, miệng hay rầy nói, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, tánh tình chồng vợ lời tiếng ít hạp ý, ở với nhau làm ăn mới đặng nên nghiệp lớn.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, về lời tiếng nên nhẫn nại.


ĐOÁN PHỤ THÊM

Chồng tuổi TÂN MẸO vợ tuổi NHÂM DẦN (Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài bình thường, hào con đông đủ.

Tánh người vợ chân hay đi nhi ều, ăn n ói lanh lẹ, bản thân hay có tiểu tật, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ý tình vợ chồng hòa hạp, chung lo làm ăn mới đặng ấm no an vui.

Chồng tuổi TÂN MẸO vợ tuổi QUÍ MẸO (Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài phát đạt, hào con trung bình.

Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, hay lo tính, có số tạo giữ tiền tài, tánh tình chồng vợ hòa hạp, chung sống làm ăn mới đặng nên sự nghiệp.

Chồng tuổi TÂN MẸO vợ tuổi GIÁP THÌN (Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con đa số.

Tánh người vợ hay rầu lo, ít vui vẻ, hay có bệnh nhỏ, số khó giữ tiền tài, ở với nhau vợ chồng ít đặng hòa thuận, nên kiên nhẫn làm ăn mới đặng ấm no.

Chồng tuổi TÂN MẸO vợ tuổi ẤT TỴ (Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con đa số.

Tánh người vợ hay lo tính, miệng hay rầy nói, có số tạo giữ tiền tài, ý tình vợ chồng lời tiếng bất hòa, nên thương lẫn nhau chung lo làm ăn mới đặng nên nhà.

Chồng tuổi TÂN MẸO vợ tuổi BÍNH NGỌ (Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài trung bình, hào con trung bình.

Tánh người vợ hay rầu lo, ít vui vẻ, tánh lạt lòng, hay có bệnh nhỏ, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, việc làm ăn chung lo cũng đặng nên.

Chồng tuổi TÂN MẸO vợ tuổi MẬU THÂN (Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài ấm no, hào con trung bình.

Tánh người vợ thông minh, hay giao thiệp, ưa kinh sách, có tiểu bệnh, tánh tình chồng vợ hòa thuận, chung ở đặng hưởng cảnh ấm no.

Chồng tuổi TÂN MẸO vợ tuổi KỶ DẬU (Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con đa số.

Tánh người vợ tánh sáng, có duyên, vui vẻ, hay lo tính, có số tạo giữ tiền, ở với nhau ý tình hay xung khắc, khá kiên nhẫn làm ăn mới đặng nên nghiệp cả.

Chồng tuổi TÂN MẸO vợ tuổi CANH DẦN (Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn mới đặng dễ dàng, lo tính việc chi đều thông suốt, trong ngoài sắp đặt đều thuận ý, hào tài phát đạt, hào con đa số, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang.

Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổI, miệng hay rầy nói, tánh tình chồng vợ hòa hạp, chung ở chung lo đặng hưởng hạnh phúc ấm no.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, ngày hậu đặng ấm no.

Chồng tuổi TÂN MẸO vợ tuổi ĐINH HỢI (Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu, còn thiểu phước thì đặng khá, nhiều người hay mến thương, hào tài tương vượng, hào con đa số, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang.

Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, hay hòa thuận với đời, bản thân hay có bệnh nhỏ, có tay tạo giữ tiền tài, ý tình vợ chồng hòa hạp, chung sống với nhau làm ăn mới đặng nên nhà.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ.


ĐOÁN PHỤ THÊM

Chồng tuổi TÂN MẸO vợ tuổi BÍNH TUẤT (Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ nóng nảy, hào con đa số.

Tánh người vợ hay đi nhiều, tánh sáng, hay lo tính, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp, làm ăn kiên cố đặng ấm no.

 Chồng tuổi TÂN MẸO vợ tuổi ẤT DẬU (Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài ấm no, hào con đông đủ.

Tánh người vợ hay rầu lo, chân hay đi, hay có tiểu bệnh, ở với nhau vợ chồng hay xung khắc, nên kiên nhẫn làm ăn mới đặng tốt.

Chồng tuổi TÂN MẸO vợ tuổi GIÁP THÂN (Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài bình thường, hào con trung bình.

Tánh người vợ lanh lẹ, chân hay đi, có tiểu tật, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, tánh tình chồng vợ hòa thuận, làm ăn mới đặng nên nhà.


Chọn xem các tuổi khác, bấm vào đây

Xem thêm các Tuổi Mão khác:

[post_list_box series=”5145″]


Xem các phần khác trong cùng series Bói tuổi vợ chồng: Tuổi Mão:

 • Căn duyên tiền định – Xem tuổi vợ chồng: Tuổi Quý Mão
 • Căn duyên tiền định – Xem tuổi vợ chồng: Tuổi Kỷ Mão
 • Căn duyên tiền định – Xem tuổi vợ chồng: Tuổi Tân Mão
 • Căn duyên tiền định – Xem tuổi vợ chồng: Tuổi Đinh Mão
 • Căn duyên tiền định – Xem tuổi vợ chồng: Tuổi Ất Mão
 • Gửi phản hồi