Tư thế làm tình Tàu lượn – Leg Glider Sex Position

0
1987

Các kiểu bướm: Tư thế Tàu lượn – Leg Glider

 Tư thế làm tình Tàu lượn chân
Kể từ khi chúng tôi kết luận mà không tìm thấy một tên sẵn có cho vị trínày, chúng tôi tại sexinfo101.com được đặc để đặt tên cho nó lượn chân. Mặc dù nó được coi là vô cùng khó khăn bởi sự thiếu, đó là một hit lớn trong hầu như tất cả những người có thể làm điều đó. Người nhận chỉ đơn giản là nằm trên mặt của họ, với trên chân của họ chỉ hướng về bầu trời hoặc chống lại các giver vai, trong khi của họ đi vào bằng cách một vị trí quỳ.

Xem video hướng dẫn:


Xem thêm các tư Kiểu bướm (Butterfly positions):

[post_list_box series=”4797″]