Tư thế làm tình Đưa nôi – Cradle Sex Position

0
1013

Đưa nôi – Cradle

 Tư thế làm tình Cái nôi
Vị trí cái nôi là rất tương tự như cầu, với người nhận chân trồng và cánh tay phía sau/dưới đây chúng để giữ của họ trên giường hoặc ghế dài, trong khi của họ đi vào từ một vị trí quỳ. Sự khác biệt từ cầu là chủ yếu là các góc độ thấp hơn của nạc quay lại cơ thể của người nhận và do đó thấp hơn khó khăn.

Xem video hướng dẫn:


Xem thêm các Kiểu bướm (Butterfly positions):

[post_list_box series=”4797″]