[Video] Tư thế quan hệ vợ chồng 69

0
19261

Sex Position


Một tư thế cực kỳ để bằng miệng – . Thật không ngoa khi nói rằng tư thế 69 không “yêu” thực sự nhưng là tư thế độc đáo, cách nhanh nhất để đối phương trên giường.

 Tư thế làm tình 69
Vị trí Giới tính 69 được coi là một trong những vị trí giao hợp miệng tốt nhất vì nó cho phép cả hai đối tác lẫn nhau cùng một lúc. Vì đối tác nhỏ hơn có thể không thích có một đối tác lớn hơn đáng kể ở trên, ở dạng tiêu chuẩn 69, như trong hình ảnh động ở trên, nam giới dưới đây. Nghịch đảo là đúng của 69 đảo ngược …

Xem video hướng dẫn:


Xem thêm các 69 (69 sex positions):

[post_list_box series=”4795″]